Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:450 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): På bakgrunn av statsrådens uttalelser på Den nasjonale veikonferansen i Bergen, stilles det spørsmål om statsråden står fast på formuleringene i Nasjonal Transportplan om E16 som den viktigste veiforbindelsen mellom øst og vest?

Begrunnelse

Samferdselsministeren deltok 11. februar 2014 på Den nasjonale veikonferansen i Bergen, hvor han signaliserte at han ønsker seg én prioritert fjellovergang mellom øst og vest. Den rødgrønne regjeringen slo i St. Meld. 26 (2012-2013) "Nasjonal transportplan 2014-2023" fast at E16 er den viktigste vegforbindelsen mellom Østlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane. Det er i dag allerede omfattende utbedringer mellom Øye i Vang og Borlaug i Sogn, i tillegg er det satt av midler i Nasjonal Transportplan til en fortsatt storstilt opprustning av E16 over Filefjell.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Nasjonal transportplan 2014-2023 angis hvilke veger i Norge som er viktigst å bygge ut: E6, E10, E16, E18, E39 og E134. Dette innebærer at både E16 og E134 pekes ut som viktige vegforbindelser mellom øst og vest, selv om E16 angis som den viktigste vegforbindelsen mellom Østlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane. Men det finnes også flere andre riksveger over fjellet som har betydning for øst-vesttrafikken: rv 7 over Hardangervidda, rv7/rv 52 over Hemsedal, rv 15 over Strynefjellet og E136 i Romsdalen.
Staten vegvesen har nå startet en utredning for å se på hvilken betydning og funksjon de ulike øst-vestforbindelsene fra E134 i sør til E136 i nord har i dag og vil få fram mot 2040. Utredningen skal gi grunnlag for å foreslå en strategi for utvikling av øst-vestforbindelsene og prioritere mellom disse. Før denne utredningen er gjennomført, vil jeg ikke ta stilling til prioriteringen mellom de ulike øst-vestforbindelsene.
Jeg vil også informere om at Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for rv 7 over Hardangervidda.