Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:464 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 27.02.2014
Besvart: 04.03.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Eg viser til brev frå Sunndal kommunestyre og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, til OED. Dei er uroa over forsyningstryggleik og beredskap viss Statnett gjennomfører ei omorganisering av sine driftssentralar som inneber at stasjonen på Sunndalsøra blir lagt ned.
Vil statsråden syte for at det blir foretatt ei risiko-, sårbarheit- og konsekvensanalyse og at ei eventuell omorganisering ikkje skjer dersom forsyningstryggleiken og beredskapen blir svekka?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Som eier av Statnett er det Olje- og energidepartementets ansvar blant annet å følge godt med på Statnetts arbeid med forsyningssikkerhet og beredskap. Dette er et ansvar jeg er meg bevisst som statsråd. Foretaket har opplyst at formålet med omorganiseringen av driftssentralene er å redusere sårbarheten som følger av dagens struktur med to mindre sentraler. En eventuell omorganisering skal ikke gå utover forsyningssikkerheten regionalt eller nasjonalt. Å tilfredsstille økte krav til sikker forsyning er avgjørende for Statnetts valg. Nedleggelsen vil ikke medføre at de ansatte mister jobben. Jeg er gjort kjent med at alle ansatte vil få tilbud om annet arbeid for Statnett i regionen.
Det følger av lovverket som gjelder for statsforetak at forvaltningen av Statnett hører under styret. Det er styrets oppgave å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets mål, vedtekter og retningslinjer. Styret har også ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretaket. Jeg er viss på at styret vurderer saken i sin helhet, herunder konsekvenser for forsyningssikkerhet og beredskap, før det fattes en beslutning om den fremtidige organiseringen av driftssentralene.