Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:466 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Vil finansministeren åpne for at Statens pensjonsfond utland kan investere i norske, unoterte selskaper, og i så fall; vil investeringene isolert sett føre til økt press i norsk økonomi, og hvordan vil en slik praksis forholde seg til handlingsregelen?

Begrunnelse

Ifølge Dagens Næringsliv 26. februar varslet finansministeren endringer i måten SPU investeres på i et møte med Næringsforeningen i Trøndelag (NiT). Avisen viser til at Fremskrittspartiet i sitt partiprogram har slått fast at en del av oljeformuen skal investeres i oljeformuen som ikke er børsnotert, og avisen refererer fra møtet at finansministeren "gikk langt i å antyde at dette også vil bli regjeringens politikk"

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen vil som det står i Sundvolden-plattformen, føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser. Regjeringen vil også bygge videre på det rammeverket som er skapt rundt forvaltningen av SPU.
Sentrale finans- og pengepolitiske hensyn, herunder hensynet til stabil valutakurs, taler for at SPU kun bør investeres i utlandet. I tråd med dette har Norges Bank ikke anledning til å investere midlene i SPU i verdipapirer utstedt av norske foretak eller i norske kroner. Jeg ser ingen grunn til å endre på dette. Det er således ikke aktuelt å investere SPU i norske unoterte selskaper. Dette kommer også tydelig fram i mine svar til Dagens Næringsliv 3. mars.
Regjeringen vil som det står i Sundvolden-plattformen, gjennomgå virkemiddelapparatet for innovasjon og videreutvikle virkemidlene med høyest innovasjonseffekt. Dette vil også kunne ha betydning for norske finansmiljøer.