Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:468 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 07.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden reversere endringene fra den rødgrønne regjeringen i studentsamskipnadsloven, og på denne måten sikre brukerstyring og studentflertall i studentsamskipnadene?

Begrunnelse

I forrige periode sto de daværende opposisjonspartiene – inkludert Høyre – sammen mot endringen i studentsamskipnadsloven som medførte at studentene mistet flertallet i studentsamskipnadsstyrene. Bakgrunnen for dette var at partiene ikke ønsket å utvanne eller overkjøre brukerstyring som overordnet prinsipp i samskipnadslovgivningen. Siden de nye reglene ble innført har både studentsamskipnader og studentorganisasjonen vært opptatt av at dette reverseres slik at brukerstyringen i samskipnadene sikres. Dette er et ønske som fullt ut deles av Venstre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til brev datert 27. februar 2014 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Iselin Nybø om reversering av lovendringer i studentsamskipnadsloven som ble vedtatt etter forslag fra den forrige regjeringen.
Jeg vil presisere at endringene i loven ikke innebar at studentene mistet retten til å ha flertall i styrene, denne retten står ved lag. Jeg antar at det representanten Nybø sikter til, er endringen som går ut på at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer, jf. § 6 i studentsamskipnadsloven.
Begrunnelsen i lovproposisjonen fra den forrige regjeringen var at denne endringen, sammen med de andre endringene i lov og forskrift om studentsamskipnader, skulle sikre robuste studentsamskipnader som skal sørge for velferdstjenester til studentene over tid.
Jeg mener det er flere måter å sikre god studentvelferd på. Jeg viser til at de nåværende regjeringspartiene i Stortingets behandling av lovforslaget, sammen med Kristelig folkeparti og Venstre, gikk imot endringene som krever to tredels flertall for å fatte enkelte beslutninger i styrene. Jeg vil på bakgrunn av dette ta initiativ til at forslag til lovendring utredes.