Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:470 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 04.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan ser samferdselsministeren for seg at Rogaland fylkeskommune skal overta mer ansvar for togtilbudet i Rogaland fra staten?

Begrunnelse

I et oppslag i Stavanger Aftenblad 27. februar varsler samferdselsministeren at fylkeskommunen skal få overta flere av de oppgaver som i dag ligger til NSB/Staten.
Det er i utgangspunktet et positivt forslag som kan gi bedre samordning både på rutetilbudet og billettordningene.
Det er foreløpig noe uklart hvilke oppgaver som skal overføres, når dette skal skje og hvordan økonomien skal håndteres ved en slik overføring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har store ambisjoner innen samferdselssektoren. Bevilgningene til både vei og jernbane er økt, og arbeidet med flere reformer er allerede igangsatt slik at skattebetalerne får bedre infrastruktur og tjenester for pengene. Jernbanen bør ha en større rolle innen godstransport og pendlertrafikk. Som ledd i det er det naturlig å få på plass tettere samarbeid mellom togselskap og lokale/regionale kollektivselskap, slik at ulike kollektive reisemidler bedre korresponderer. Skal flere reisende i større grad velge kollektive reisemidler så må man oppleve et tilbud som er forutsigbart, komfortabelt, riktig priset og tidseffektivt.
Under forrige regjering ble det gjort flere studier om mer effektiv drift av jernbanen, men disse ble dessverre lagt i en skuff. Jeg er trygg på at regjeringens satsing vil resultere i en mer robust infrastruktur for jernbane, bedre konkurranse på/om sporet og en mer kundefokusert tilnærming fra aktørene.
I representanten Pollestad spørsmål uttrykkes nysgjerrighet til hvordan dette arbeidet vil skje. La meg da henvise til siste halvdel av artikkelen i Stavanger Aftenblad 27.02.14, hvor svaret på spørsmålet allerede er gitt: ”Nøyaktig hvordan samferdselsministeren ser for seg en omorganisering skal kunne skje, er det for tidlig å si noe sikkert om.” Stortinget vil naturligvis bli holdt orientert om fremdriften på egnet måte.