Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:473 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 19.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Vil statsråden gi befolkningen i Mehamn trygghet for at Hurtigruten oppfyller sine forpliktelser gjennom å gi Kystverket i oppdrag å foreta en faglig vurdering av anløpsforholdene i Mehamn, og i tillegg gi Kystverket i oppdrag å tilråde eventuelle tiltak for å sikre anløp fremover?

Begrunnelse

Hurtigruten mottar årlig omfattende offentlig støtte for fortsatt å fungere som en helt sentral del av infrastrukturen på kysten. I alle år har det vært høy tillit mellom befolkningen og Hurtigruten når det gjelder anløp. Når kapteinen på det enkelte skip har vurdert været til å være for dårlig til å anløpe så har befolkningen kunnet stole på denne vurderingen.
Et av hurtigruteskipene skadet kaia ved Nordkynterminalen i Mehamn i april 2012. Etter dette anløper hurtigrutene Industrikaia i indre havn i noen dager, men etterhvert velger skipene igjen å anløpe Nordkynterminalen, til tross for skadene på anlegget.
I mellomtiden deltar Hurtigruten i en utredning som tilråder at skadet del av kai erstattes med ny seksjon i stål og betong. Dette omfattende tiltaket påbegynnes av kommunen.
Anløpene fortsetter helt til høsten 2013 da det, ifølge kommunen, kommer en kraftig økning i antall kansellerte anløp ved godt vær. Fra januar 2014 kommer beskjeden fra Hurtigruten om at samtlige anløp kanselleres frem til alle reparasjoner er foretatt. Dette etter at skipene har anløpt samme kai, som nå plutselig er uforsvarlig å anløpe, over lang tid.
Hurtigruten nekter å bruke Industrikaia som alternativ, selv om skipene har anløpt denne ved tidligere anledninger og den er vurdert som tilstrekkelig av kommunens havnekonsulent. Rederiet har avvist alle tilbud om midlertidige tiltak uten nærmere begrunnelse.
Kanselleringen av alle anløp går ut over næringsliv, turisme og frakt til og fra kommunen. Derfor er det grunn til å etterspørre mer informasjon enn det som allerede fremkommer av arbeidet kommunen har gjort, og svarene kommunen har fått fra statsråden.
Det er ikke gjennomført noen uavhengig vurdering av hvorvidt beslutningen om total kansellering kan begrunnes i solide faglige og sikkerhetsmessige vurderinger. Til nå har befolkningen hatt tillit til de vurderinger kapteinene har gjort fra dag til dag. Samferdselsdepartementet har hittil utelukkende lagt Hurtigrutens beskrivelse av saken til grunn for sine vurderinger, tross at kommunen har sendt detaljert saksdokumentasjon.
Kommunen investerer nå nærmere 10 millioner i oppgradering av kai. Da Hurtigruten så langt tillates å opptre med enerådig definisjonsmakt for havneforhold, frykter kommunen at denne investeringen er høyst risikabel.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg forstår det slik at situasjonen i Mehamn er diskutert mellom havna og Hurtigruten ASA, men at man har ulike vurderinger av sikkerheten ved anløp i havnen så lenge skaden på kaia ved Nordkynterminalen ikke er utbedret. Saken er også tatt opp i et møte mellom Hurtigruten ASA og Samferdselsdepartementet i januar i år. Hurtigruten har orientert om at de fortsatte å anløpe Mehamn en periode etter skaden på kaia ved Norkynterminalen, men etter tilbakemelding fra kapteinene fant selskapet at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å fortsette anløp av denne kaia. I følge selskapet tilfredsstiller heller ikke Industrikaia i Mehamn kravet til sikkerhet, ut fra kapteinenes vurderinger. Selskapet har derfor vurdert det som riktig å kansellere anløp av Mehamn inntil kaia ved Nordkynterminalen er reparert.
Etter skipssikkerhetsloven har Hurtigruten ASA som rederi det overordnede ansvaret for sikker drift av sine skip og hurtigruteskipenes kapteiner har ansvaret for sikker daglig drift, herunder at navigering av skipene ivaretar sikkerheten til skip, passasjerer og mannskap. Rederiets og kapteinens vurderinger må derfor være avgjørende når det er spørsmål om det er forsvarlig for skipene å anløpe en havn.
Jeg mener det på denne bakgrunn ikke vil være riktig at Kystverket skal gå inn i saken, siden Kystverket verken har myndighet eller rolle knyttet til sikker drift eller navigering av Hurtigrutens skip.