Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:479 (2013-2014)
Innlevert: 28.02.2014
Sendt: 03.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden sørge for et statlig finansieringsløft for pasientjournal/fagsystemene i kommunene?

Begrunnelse

Kommunenes omsorgstjenester er livsviktige for mange eldre. Daglig og i meget stort omfang ytes svært gode, trygge og virkningsfulle tjenester til eldre. Brukerne er godt fornøyd og Norge er i verdenstoppen i god eldreomsorg. Samtidig rapporteres det av og til om feil og mangler som kan innebære at omsorgstjenestene svikter.
Kommunene driver et utstrakt kvalitets- og forbedringsarbeid og når omsorgstjenesten har sviktet slik at liv og helse står på spill, eller det er fare for alvorlig svikt, er det kommunen som må håndtere situasjonen, lære av det som har skjedd/kunne ha skjedd og iverksette nødvendige tiltak for å redusere risikoen for at lignende situasjoner oppstår på nytt.
Statens ansvar er å legge til rette med rimelige rammebetingelser, både økonomisk, juridisk og teknologisk.
Det er i samhandlingsreformen lagt opp til at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter. Avgjørelser i primærhelsetjenesten blir ofte tatt av en enkeltstående helsearbeider, hvor lege og annet helsepersonell er splittet opp i forskjellige virksomheter, og ofte uten formaliserte møtearenaer og med hvert sitt pasientjournalsystem.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For å nå målene om bedre helse og en mer moderne helse- og omsorgstjeneste, er IKT et helt nødvendig virkemiddel. Bruk av elektroniske pasientjournaler er en viktig del av denne moderniseringen og videreutviklingen i tjenesten.
Hovedansvaret for investeringer og utvikling av IKT i helse- og omsorgssektoren er i dag virksomhetenes ansvar, og det er viktig at virksomhetene selv tar ansvar for bruk av moderne verktøy lokalt. IKT er et av de viktigste virkemidlene virksomhetene har for å drive egen utvikling av organisasjon og ansatte. Virksomhetenes ansvar inkluderer også å anskaffe og ta i bruk IKT, samt å sikre at IKT-løsningene tilfredsstiller gjeldende krav til informasjonssikkerhet.
Et mål i samhandlingsreformen er å legge bedre til rette for helhetlige og gode pasientforløp. Et viktig verktøy for å nå dette målet er elektronisk meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjeneste og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi jobber derfor med å legge rammebetingelsene bedre til rette for at dette målet kan nås.
Målet er at elektronisk meldingsutveksling skal være etablert mellom alle kommuner, sykehus og fastleger i 2014. Norsk Helsenett SF har ansvar for å følge opp kommunene med bistand til å ta i bruk elektroniske meldinger. Stortinget har i perioden 2011-2014 avsatt 108, 4 mill. i tilskudd til kommunene.
Styringen av IKT-utviklingen må styrkes og det må tydeliggjøres hvem som har ansvar for hva. Nasjonal helse- og sykehusplan vil bidra til å klargjøre det nasjonale ansvaret for IKT-utviklingen, og sørge for tydelig rolle- og oppgavedeling i hele helsesektoren. Jeg vil legge til rette for en full gjennomgang av IKT-organiseringen i helse- og omsorgssektoren, for å sikre effektiv organisering og ressursbruk.
Jeg vil også stille strengere krav til bruk av IKT i sektoren. Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren har vært på høring. Forskriften skal etter planen tre i kraft 1.1.2015. Forslaget til forskrift angir blant annet plikt til elektronisk føring av behandlingsrettede helseregister og plikt til bruk av standardisert meldingsutveksling.
Avslutningsvis vil jeg nevne at regjeringen i løpet av våren vil fremme et lovforslag om ny pasientjournallov og ny helseregisterlov for Stortinget. Lovendringene er en forutsetning for at informasjon kan deles mellom virksomhetene slik at helseopplysningene kan følge pasienten gjennom behandlingsforløpet. Dette vil være et premiss for å sikre avgjørelser om pasientbehandlingen fattes på grunnlag av nødvendig og relevant informasjon.