Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:484 (2013-2014)
Innlevert: 03.03.2014
Sendt: 04.03.2014
Besvart: 07.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Har en bilist en plikt til å levere fra seg førerkortet i en politikontroll etter gjeldende regelverk, eller begrenser legitimasjonsplikten seg til fremvisning av førerkort og andre identifikasjonspapirer?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg forstår det spørsmål representanten reiser som å gjelde omfanget av bilisters plikter i forbindelse med trafikkontroll utført av politiet.
Etter gjeldende regelverk påhviler det bilister flere plikter i forbindelse med trafikkontroll. Disse fremkommer i bl.a. vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Hovedregelen om trafikkontroll er gitt i vegtrafikkloven § 10. Det er flere typer trafikkontroll, og ofte vil flere av disse bli utført samtidig, som for eksempel kjøretøykontroll, dokumentkontroll og personkontroll.
Plikten til å vise frem dokumenter det er påbudt å ha med under kjøringen, slik som førerkortet som vist til av representanten, følger av den samme bestemmelsen i vegtrafikkloven § 10, og er også tatt inn i forskrift om bruk av kjøretøy § 1-8 om plikter ved trafikkontroll. Rent praktisk må bilføreren naturlig nok kortvarig levere fra seg dokumentene til politiet slik at de kan gjennomføre kontrollen på adekvat måte. Et evt. etterfølgende beslag av de samme dokumentene må ha hjemmel i lov eller forskrift, og vil være regulert i andre bestemmelser.