Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:485 (2013-2014)
Innlevert: 03.03.2014
Sendt: 04.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det skal komme i gang randomiserte studier av Lightning Process for CFS/ME hvor denne behandlingsformen blir sammenlignet med annen behandling, og hvordan vil han sikre midler til et slikt studie?

Begrunnelse

I Norge har 10-20 000 personer kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. En rekke av disse pasientene rapporterer oppsiktsvekkende effekter av treningsopplæringsprogrammet Lightning Process, men foreløpig er det ikke gjennomført randomiserte kontrollerte studier på voksne som kan bekrefte eller avkrefte den positive effekten av programmet.
Uni Research og Folkehelseinstituttet har et faglig miljø med stor kompetanse på randomiserte kontrollerte studier, og de ønsker å sammenligne Lightning Process med annen standard behandling. Forskermiljøene vil søke offentlige og private om midler for å få gjennomføre studien.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig med representanten om at det er viktig med randomiserte studier for å få kunnskapsbaserte svar på effekter av ulike behandlingsformer. Dette gjelder også innenfor ulike behandlingsformer for diagnosen CFS/ME, herunder også studier basert på Lightning Process metodikken som representanten er særlig opptatt av.
Stortinget bevilger betydelige midler til helse- og omsorgsforskning gjennom statsbudsjettet. Dette gjøres både gjennom øremerking av forskningsmidler til de regionale helseforetakene, og gjennom Norges forskningsråd (Forskningsrådet). Det øremerkede tilskuddet til forskning i sykehusene ligger på vel 622 mill. kroner, og til Forskningsrådet er bevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet på vel 328 mill. kroner for inneværende år. Helse- og omsorgsdepartementet bevilger ikke midler direkte til forskningsprosjekter. Midlene fordeles gjennom henholdsvis Norges forskningsråd eller de regionale helseforetakene for å sikre en faglig vurdering av i hvilken grad en forskningsprosjektsøknad oppfyller nødvendige kriterier til kvalitet, gjennomførbarhet og relevans for tjenesten.
Det er iverksatt flere tiltak for å styrke forskningsinnsatsen på smerte- og utmattelsessykdommer som også omfatter SCF/ME. Helseforetakene har et særskilt ansvar for klinisk pasientrettet forskning. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2014 ble det lagt inn 100 mill. kroner til en styrking av forskningen her på seks utvalgte områder; hvor ett er forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi, borreliose mv. Forskningsmiljøer utenfor helseforetaksstrukturen, herunder universiteter, høyskoler, forskningsinstitutt som Nasjonalt folkehelseinstitutt og UniResearch mfl kan søke om forskningsmidler gjennom de regionale helseforetakene hvis de samarbeider med et helseforetak og det regionale helseforetaket har prosjektansvaret.
Jeg har også gjentatt en føring i tildelingsbrevet til Forskningsrådet for 2014 om at forskning på årsaker til og behandling av sykdomstilstander med langvarige smerte og/eller utmattelsessymptomer herunder myalgisk encephalitt (ME)/CFS, skal prioriteres. Innenfor Forskningsrådets programportefølje finnes det program som tematisk kan finansierer en Ligthning Process studie. Dette betyr at Folkehelseinstituttet og Uni Research, som det vises til i representantens spørsmål, også kan søke om midler gjennom Norges forskningsråd til gjennomføring av denne studien. Jeg er kjent med at Folkehelseinstituttet tidligere har søkt om midler for et prosjekt om effekter av Lightning Process metodikken, men at prosjektet da ikke hadde høy nok kvalitet for å bli tildelt midler.
Jeg ønsker å understreke at jeg som helse- og omsorgsminister ikke skal eller kan påvirke hvilke enkeltprosjekt som skal få støtte når midlene tildeles gjennom de regionale helseforetakene eller gjennom Forskningsrådet. Svaret på representantens spørsmål blir således at departementet har tydeliggjort i hhv oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene og tildelingsbrevet til Forskningsrådet for 2014 at forskning på CFS/ME skal prioriteres, men at det vil være forskningsinstitusjonene selv som må søke om midler til gjennomføring av denne studien under samme forutsetninger og på lik linje med øvrige forskningsinstitusjoner. Dette vil sikre likebehandling, habilitet og at prosjekter med både høy kvalitet og relevans for pasientbehandling innenfor ME/CFS prioriteres.