Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:488 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 13.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Vil regjeringen komme med sine forslag til forsterkning av klimaforliket i en egen stortingsmelding, hvordan vil denne meldingen forholde seg til energimeldingen?

Begrunnelse

Under Stortingets debatt om regjeringens erklæring 23. oktober i fjor uttalte statsminister Erna Solberg følgende:

"[...] vi vil komme med en sak om forsterking av klimaforliket til Stortinget."

I forbindelse med innspillsmøte til den varslede energimeldingen mandag 2. mars uttalte olje- og energiminister Tord Lien:

"Det er viktig med en helhetlig gjennomgang av ulike sider av energipolitikken. Forsyningssikkerhet, klima, miljø og verdiskaping må sees i sammenheng."

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Arbeidet med å følge opp og forsterke klimaforliket har høy prioritet. Det er relativt kort tid siden Stortinget vedtok klimaforliket. Forliket må nå følges opp med konkret handling og gjennomføring av det som allerede er vedtatt. Konkrete forslag vil legges fram fortløpende for Stortinget, blant annet gjennom budsjettprosessene. I revidert nasjonalbudsjett i vår vil det, i tråd med Stortingets ønske, bli gitt en redegjørelse for vårt internasjonale klimaarbeid. Olje- og energiministeren vil i tråd med Sundvoldenplattformen legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng. Denne meldingen vil være en del av regjeringens koordinerte politikk.
Stortinget vil, i tråd med det som er sagt over, på ulike måter holdes orientert om og involveres i arbeidet med å følge opp og forsterke klimaforliket. For regjeringen er det avgjørende at ulike prosesser ses i sammenheng og at Stortinget involveres fortløpende til å diskutere veivalg og ta stilling til konkrete forslag, herunder budsjettforslag.