Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:490 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Norge har fremmet et forslag som skal behandles på FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) sitt neste miljøkomitemøte første uken i april.
Hvorfor er Norges posisjon å gå for en utsettelse av Tier III?

Begrunnelse

Norge har store utfordringer med å overholde sine forpliktelser om reduserte NOx-utslipp under Gøteborgprotokollen.
IMO vedtok i 2008 den såkalte Tier III standarden som setter krav til NOx-utslipp etter forholdsvis lange og komplekse forhandlinger over 3 år. Tier III omfatter sårbare områder, såkalte Emission Control Areas (ECA) og skal gjelde fra 2016. ECA-områder kan regulere SOx-, NOx- og partikkelutslipp. Per i dag er f.eks. Nordsjøen og Østersjøen en ECA for SOx, mens de nordamerikanske ECA-områdene omfatter også NOx-utslipp. ECA-instrumentet åpner for at Nordsjøen kan få regulering av NOx-utslipp de nærmeste årene.
I 2008 ble partene i IMO enige om å undersøke om teknologien var tilgjengelig og moden slik at skipsfartsindustrien kan møte Tier III-kravene. Under IMO 62 miljøkomitemøte (MEPC 62) ble en korrespondansegruppe opprettet for å gjøre denne evalueringen. Denne gruppen konkluderte med at det var ingen grunn til å utsette implementeringen av Tier III-standarden til etter 2016. Til tross for denne konklusjonen foreslo Russland MEPC 65/4/27 å utsette implementeringen av Tier III med fem år, til 2021. Russlands forslag vil bli diskutert på MEPC 66, fra 31. mars til 4. april.
Forslaget til Russland har vakt stor oppsikt. Land som USA, Japan og en rekke EU-land er sterkt imot dette forslaget. Det er mulig at Russlands forslag ikke vil få videre støtte, særlig med tanke på at IMO vil gå tilbake på et vedtak gjort tidligere, etter omfattende forhandlinger og entydige faglige anbefalinger.
Til tross for dette har Norge gått sammen med Marshall Islands - som er den nest største flaggstaten - for å fremme et forslag som langt på vei aksepterer Russlands tilnærming. Norges forslag medfører at kun USA vil få lov til å innføre Tier III-standarden i 2016, men at ingen andre ECA får lov til å innføre Tier III før 2021.
En slik utsettelse vil medføre at det ikke vil være mulig å gjennomføre betydelige reduksjoner av NOx i Nordsjøen før 2021. Det vil også ha konsekvenser for andre deler av verden, inkludert Østersjøen. Med tanke på at skipsfarten utgjør om lag 15 % av verdens NOx utslipp vil dette medføre betydelige negative helse- og miljøeffekter.
Flere bedrifter som lager motorer og katalysatorer innenfor den maritime klyngen har satset betydelige summer på å utvikle effektive løsninger til en overkommelig kostnad. Disse risikerer at denne fremsynte satsingen er bortkastet. Dette rimer dårlig med den aktive næringspolitikken som ble presentert i Regjeringserklæringen.
Dersom klima- og miljøvernministeren deler mitt ønske om at Norge skal fremstå som en tydelig og proaktiv nasjon, vil det være rart om Norges delegasjon til IMOs miljømøte aktivt fremmer kompromissforslaget.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Norge tok i 2005 initiativet til at FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) startet forhandlinger om strengere krav til reduksjon av luftforurensning fra internasjonal skipsfart. De nye kravene ble fastsatt i 2008 i et vedlegg til MARPOL-konvensjonen (MARPOL Annex VI), og innebærer blant annet strengere krav til utslipp av nitrogenoksider (NOx). Regjeringen vil på denne måten søke internasjonalt samarbeid i maritime spørsmål, blant annet for å forbedre miljøkravene for skip.
IMOs strengeste NOx-krav (Tier III) vil gjelde for skip og maskineri levert etter 1. januar 2016 når de opererer i områder hvor dette kreves (NOx Emission Control Area – NECA). Dette forutsetter at partene til MARPOL Annex VI konkluderer med at det er tilgjengelig teknologi for å opprettholde 1. januar 2016 som dato for innføring av dette kravet.
IMOs miljøkomite (MEPC) hadde spørsmålet om tilgjengelig Tier III teknologi til vurdering på forrige møte i mai 2013. Norge, i likhet med land som USA, Japan, Danmark, Tyskland og andre, mener at det er tilgjengelig teknologi for å opprettholde 2016 som dato. Flertallet av IMOs medlemsland mente derimot at det ikke i tilstrekkelig grad er tilgjengelig teknologi. Miljøkomiteen besluttet derfor å sirkulere en regelendring som foreslår en utsettelse av dette kravet til skip levert etter 1. januar 2021.
Saken skal opp til endelig vedtakelse på kommende møte i IMOs miljøkomite første uken i april 2014 (MEPC 66). I den forbindelse har vi et nært samarbeid med blant annet land som USA, Japan og en del EU-land. Dokumentet som Norge sammen med Marshall Islands har sendt inn til MEPC 66 er utarbeidet i nær dialog med disse landene. Det er utformet i lys av den reelle forhandlingssituasjonen for å kunne gi flertall for et best mulig miljøresultat.
For at Tier III kravene skal komme til anvendelse må IMO ha en godt dokumentert søknad fra de landene som ønsker å få innført slike krav (NECA) i sine havområder. I dag har man etablert NECA på øst- og vestkysten av USA og Canada samt i deler av Karibien. Norge støttet søknaden fra disse landene, og vårt og Marshall Islands’ dokument til IMO øker sjansene for at Tier III kravene kan opprettholdes i MARPOLs regelverk for disse områdene med 1. januar 2016 som anvendelsesdato. Det betyr at nye skip som skal seile internasjonalt og anløpe USA, Canada og deler av Karibien må leveres med teknologi som tilfredsstiller disse kravene, og således vil det være et marked for leverandører av Tier III teknologi.
På tilsvarende måte har Norge også arbeidet for at Tier III kravene skal innføres både i Nordsjøen og Østersjøen, og det faglige grunnlaget for en fremtidig søknad til IMO er klargjort. For at disse havområdene skal kunne etableres som NECA med de strengeste utslippskravene (Tier III), må alle Nordsjølandene og alle Østersjølandene være enige om at en slik søknad skal sendes inn til IMO. Det er imidlertid en realitet at dersom 1. januar 2016 opprettholdes som anvendelsesdato også for mulige fremtidige NECA søknader, så er det lite trolig at Østersjølandene og Nordsjølandene vil bli enige om å sende inn en slik søknad. Norge vil da ikke kunne oppnå fordelene ved de største utslippsreduksjonene som ligger i IMOs regelverk, og det vil også bety at norske teknologileverandører ikke vil ha et marked for skip som utelukkende går i dette fartsområdet. Siktemålet er at det kommende møtet i IMOs miljøkomite slutter seg til forslaget fra Marshall Islands og Norge, noe som øker sannsynligheten for at Østersjø- og Nordsjølandene vil søke om NECA.
Få land har gjort mer for å redusere NOx-utslipp fra skipsfarten enn Norge. Det er en helt klar ambisjon for denne regjeringen å lykkes i vårt internasjonale arbeid for reduserte utslipp fra skipsfarten. Derfor var det svært viktig at dokumentet fra Norge og Marshall Islands ble sendt inn til MEPC 66. Dokumentet er sendt inn for å få et miljøresultat, og ikke for å forhindre et miljøresultat. Det er også utgangspunktet for hvordan Norge i samarbeid med andre proaktive land vil arbeide for best mulig miljøresultat på kommende møter i IMOs miljøkomite.