Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:491 (2013-2014)
Innlevert: 04.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 10.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I forbindelse med budsjettprosessen ble den forrige regjeringens forslag om å etablere et beredskapslager for matkorn stoppet. Tiltaket var utredet av Statens landbruksforvaltning. I budsjettavtalen pekes det på ytterligere utredning av spørsmålet. Siden har vi ikke hørt mer om utredningen.
Hva er status på utredningen, og hvem har fått oppdraget med å utrede saken?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortinget vedtok 26.11.13, som del av budsjettavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre, en anmodning til regjeringen om å utrede behovet for en ordning med kornlager. Anmodningen er oversendt Landbruks- og matdepartementet for oppfølging.
Som representanten Pollestad viser til i spørsmålet, utredet Statens landbruksforvaltning (SLF) høsten 2012 beredskapslagring av matkorn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. SLFs rapport ble lagt fram i januar 2013.
Etter at oppdraget fra Stortinget ble gitt, har departementet gått grundig gjennom foreliggende materiale og ser behov for å få belyst flere forhold i saken.
Landbruks- og matdepartementet anmodet i brev av 05.03.14 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) om å utrede behovet for en ordning med kornlager.
Departementet har gitt følgende mandat for utredningen:

"Norsk matforsyning er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i kriser, jf. St.meld. nr. 22 (2007-2008) kap. 5.8.

Utredningen skal omfatte forhold som er relevant å få belyst med tanke på sikkerhet for forsyning av matkorn. Følgende forhold skal vurderes:

- Norsk matkornproduksjon og importbehov, utvikling og framtidsutsikter.
- Verdensmarkedet for matkorn – Produksjon, forbruk, lager, markedsforstyrrelser og prisvariasjoner som følge av varierende tilbud og etterspørsel, utvikling og framtidsutsikter.
- Mest sannsynlige krisesituasjoner for norsk matkornforsyning.
- Mulige konsekvenser for norsk matkornforsyning og norske melpriser av mulige markedsforstyrrelser på verdensmarkedet.
- Beskrive beredskapslagring av matkorn i land det er relevant å sammenlikne med Norge.
- Skissere en mulig beredskapsordning i Norge, herunder størrelsen på lageret koplet til ulike krisescenarier, plassering av lagrene, samt en samfunnsøkonomisk analyse av nytte målt mot kostnader. Det må også vurderes ulike kriterier for uttak av korn fra beredskapslageret. Et alternativ med økt sikkerhet gjennom handelsavtaler med andre land eller plassering av beredskapslageret i utlandet skal også beskrives.
- Andre relevante forhold."

Frist for utredningen er 01.06.14.