Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:494 (2013-2014)
Innlevert: 05.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 28.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Hvilke virkemidler mener samferdselsministeren er egnet for å redusere biltrafikken i de større byområdene, slik at målsettingene i Stortingets klimaforlik kan innfris?

Begrunnelse

Stortingets klimaforlik fra 2012 slår fast at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Ved tildeling av midler fra den statlige belønningsordningen, må bykommunene vise til en reell reduksjon i biltrafikken. I Kristiansand ble det sist høst innført rushtidsavgift, likevel økte biltrafikken i desember 2013. I den forbindelse uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Fædrelandsvennen 12.02.14 at regjeringen

"ikke er opptatt av hvilke virkemidler kommunene bruker for å unngå vekst i biltrafikken".

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Klimaforliket og Nasjonal transportplan 2014-2023 er det et mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Vekst i godstransport og næringstransport med lette biler kan likevel føre til at biltrafikken i byene samlet sett vil øke.
Regjeringen har en ambisiøs satsing på samferdsel, deriblant bedre veier, bedre kollektivtilbud og utbygging av skinnegående infrastruktur. Vi jobber med målsetning om å bedre pendlerreisene og situasjonen for godstransport. I det må man gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt slik at flere ønsker å reise med buss og jernbane. Vi må ha en arealpolitikk som fortetter rundt kollektivknutepunktene, slik at kundegrunnlaget øker. Vi må også bygge ut bedre forhold for syklister og gående. Samtidig vil en del velge å kjøre bil som følge av spredt bosetting rundt byene. God måloppnåelse forutsetter derfor at nasjonale, regionale og lokale myndigheter samordner virkemiddelbruken sin. Regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom forvaltningsnivåene i Belønningsordningen og de nye bymiljøavtalene.
Forholdene i byene varierer og det vil derfor bli brukt forskjellige virkemidler i de aktuelle byområdene. Denne regjeringen vil vise tillit til at hver by velger de virkemidler som er best tilpasset lokale forhold fremfor at sentrale myndigheter skal velge standardløsninger for alle. Jeg er først og fremst opptatt av resultatene av tiltakene, ikke hvilke virkemiddel som tas i bruk.