Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:496 (2013-2014)
Innlevert: 05.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Store deler av befolkninga på Sørlandet er urolig for det framtidige sykehustilbudet. Utviklingsplan Sørlandet Sykehus 2030 sendes nå ut på høring og anbefaler langt på vei å samle sykehusene til ett i Kristiansand. Mange kritiserer arbeidet som inntil nylig hadde et mandat som slo fast at det skulle være konsensusbasert og at ikke uenighet skulle protokolleres, prosessen bryter også HSØ sin prosessveileder, særlig grunnet manglende ROS-analyse.
Hvordan kan statsråden bidra til å ordne opp i dette?

Begrunnelse

Et stort mindretall i styret er skeptisk til denne prosessen, tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord reagerer og politikere både øst i Agder og vest i Agder er lite tilfreds med måten dette håndteres på.
Mange opplever nok at man i stor grad har bestemt seg på forhånd for hva slags sykehustilbud og hvordan sykehusstrukturen på Sørlandet skal være. Dette kommer på toppen av en vedvarende uro på Sørlandet om sykehustilbud de siste årene og skaper unødvendig uro i befolkninga.
Ikke minst resulterer dette i en gradvis nedbygging av kompetanse ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Dagens styringssystem innebærer at alle regioner utarbeider strategier og at helseforetakene lager utviklingsplaner, før planlegging av større investeringstiltak kan igangsettes. Disse må også ses i lys av samfunnsmessige vurderinger. Sørlandet sykehus har Utviklingsplan fram mot 2030 på høring nå, og den beskriver flere ulike modeller for framtidig sykehusstruktur. Representanten Freddy de Ruiter viser til at prosessen ikke er i tråd med Helse Sør-Øst sin prosessveileder. Jeg kan ikke uttale meg om interne veiledere, men prosessen som Sørlandet sykehus har gjennomført er etter det jeg erfarer i tråd med de krav og styringssignaler som er gitt av departementet. Når det gjelder ROS analyser skal nå Sørlandet sykehus og tilliggende kommuner samarbeide om å få utført ROS-analyse og samfunnsanalyse til Utviklingsplan 2030. Sørlandet sykehus har i et eget brev, som ble sendt sammen med høringen, presisert at styret ved sykehuset ikke har tatt stilling til hvilken modell som bør velges.
Jeg legger til grunn at høringen som gjennomføres, er en reell høring, og jeg viser til at investeringsbeslutninger først tas på et senere tidspunkt. Jeg vil også vise til at Helse Sør-Øst har opplyst at investeringer i Vestre Viken, Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet samt flere andre mindre investeringer, kommer før investeringer ved Sørlandet sykehus.
Helse Sør-Øst tar ikke stilling til utviklingsplanen til Sørlandet sykehus og heller ikke om planleggingen av et konkret investeringstiltak, før Sørlandet sykehus har behandlet saken endelig. Sørlandet sykehus har satt høringsfristen til 1. september, og planlegger å behandle prosjektrapporten i styret i januar 2015.
Som kjent vil jeg legge fram Nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2015. Denne vil gi føringer for hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles framover. Samtidig er virksomhetsutvikling og planlegging av nye sykehusbygg, eller større oppgraderinger av eksisterende sykehus, omfattende og tidkrevende prosesser. Derfor har jeg generelt vært opptatt av at utviklings- og planarbeid ikke skal settes på vent fram til Nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram. Det er generelt store behov og planer i sykehus-Norge, og vi kan ikke ha et investeringsvakuum fram til neste høst. Slik jeg har fått opplyst er Sørlandet sykehus i gang med å planlegge nytt bygg for psykiatrien i Kristiansand. Helse Sør-Øst har lagt til grunn at denne investeringen kan igangsettes innenfor denne langtidsplanperioden.
Sørlandet sykehus har oppgitt at de vil samordne utviklingsplanen med helse- og sykehusplanen. Det forventes derfor ikke et endelig vedtak om utviklingsplanen i Sørlandet sykehus før mot slutten av 2015/begynnelsen av 2016. Nye investeringstiltak på Sørlandet sykehus, uavhengig av hvilket alternativ som velges, ligger utenfor Helse Sør-Østs langtidsbudsjettperiode 2014-2017. Slik jeg ser det, er det lite sannsynlig at sykehusstrukturen på Sørlandet blir endret i overskuelig framtid.