Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:498 (2013-2014)
Innlevert: 05.03.2014
Sendt: 05.03.2014
Besvart: 12.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Mener statsråden at Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i skatteparadisselskapet Delta Topco, som eier rettighetene til Formel 1, er i tråd med SPUs mandat § 3-6 og vil statsråden bidra til økt åpenhet knyttet til investeringen?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv avslørte lørdag 1.3. at Norges Bank Investment Management (NBIM) i mai 2012 investerte 1,8 mrd. kroner av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) i skatteparadisselskapet Delta Topco, som eier rettighetene til Formel 1.
Konkret skjedde NBIMs investeringer gjennom en blanding av aksjer og lån til selskapet, fordelt på 188 millioner aksjer og et lån på om lag 1,1 mrd. kroner. Mer enn en mrd. kroner av investeringene er investeringen er et usikret lån, samtidig er investeringen og lånet er «stiftet sammen» i ett verdipapir og de to delene kan kun omsettes sammen.
Delta Topco skulle i følge opplysninger børsnoteres i Singapore sommeren 2012. Disse planene var en forutsetning for at investeringen kunne skje, i henhold til investeringsmandatet for SPU hvor det framgår av § 3-6 bokstavene b og c) at «Banken kan plassere porteføljen i finansielle instrumenter og kontantinnskudd som er godkjent i henhold til § 5-10 men begrenset til:
b) aksjer notert på regulert og anerkjent markedsplass, noterte verdipapirer som kan sidestilles med noterte aksjer, og depotbevis for slike aksjer
c) verdipapirer som er nevnt i bokstav b i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke notering på regulert og anerkjent markedsplass.
I så måte kan det se ut som investeringen i Delta Topco rent formelt var innenfor mandatet jfr. bokstav c).
Imidlertid ble den varslede børsnoteringen skrinlagt ni dager etter at NBIMs investering ble gjort. En logisk konsekvens av dette burde etter undertegnedes syn være at NBIM trakk seg ut av selskapet igjen.
I tillegg reiser investeringen en rekke spørsmål knyttet til åpenhet og etikk. Det aller meste som har med investeringene i Delta Topco er i følge NBIM konfidensiell informasjon, bl.a. om det er mulig å selge aksjene, om NBIM har mulighet til å stemme for aksjene eller om Delta Topco betaler renter for lånet på 1,1 mrd. kroner. I tillegg er det problematisk at investeringen bl.a. et omfattende lån bidrar til betydelig skattetilpasning for et selskap som i følge internasjonale kredittbyråer knapt nok er kredittverdig. Jeg ber derfor statsråden bidra til åpenhet knyttet til disse spørsmålene.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg er opptatt av det skal utvises ansvarlighet og etisk bevissthet i forvaltningen, og at det skal være størst mulig grad av åpenhet.
Rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bygger på en klar ansvars- og rolledeling mellom både eier og forvalter, og mellom de ulike organene som fører tilsyn og kontroll med forvaltningen. Klarhet i ansvars- og rolledeling er nødvendig for å sikre en god forvaltning over tid. Departementets regulering av forvaltningen fremgår av departementets mandat 21. november 2010 om forvaltningen av SPU. Mandatet er overordnet, rammepreget og prinsippbasert, og det er stilt krav om at Norges Bank fastsetter mer detaljerte, interne regler.
Mandatet fra Finansdepartementet slår også fast at Norges Bank skal foreta investeringsbeslutninger uavhengig av departementet. Norges Bank konsulterer altså ikke departementet i forkant av slike beslutninger. Videre er det Stortingets eget organ, Norges Banks representantskap, som skal føre tilsyn og kontroll med at hovedstyret har tilfredsstillende styring med at mandatet for forvaltningen av SPU blir fulgt. Representantskapet rapporterer årlig til Stortinget om sin virksomhet.
Med virkning fra 1. januar 2011 ble det åpnet opp for at SPU kan investeres i unoterte selskaper hvor styret i selskapet har uttrykt en intensjon om å søke notering på regulert og anerkjent markedsplass. Adgang til å investere i selskaper med intensjon om børsnotering er omtalt i flere meldinger til Stortinget, senest i St.meld. nr. 15 (2010-2011) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. I mandatets § 4-10 (tidligere § 5-10) er det stilt krav til interne godkjenningsprosesser for finansielle instrumenter. Investeringen saken gjelder er omtalt både i NBIMs rapport for andre kvartal 2012 og i årsrapporten for samme år.
Jeg ønsker å respektere den ansvars- og rolledelingen som departementet, regjeringen og Stortinget har bestemt for forvaltningen av SPU. Jeg vil derfor forholde meg til representantskapets rapportering om tilsynet med Norges Banks virksomhet. Så vidt jeg har registrert har det ikke fremkommet noe om den aktuelle investeringen i rapportene som representantskapet har avgitt. Jeg har også merket meg at representantskapet i sin rapport for 2012 (Dokument 9 (2012-2013)) uttaler følgende:

«Representantskapet meiner at hovedstyret har hatt tilfredsstillande styring og kontroll med Noregs Bank. Verksemda er utøvd i samsvar med sentralbanklova, mandat og retningslinjer for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland og risikostyringsforskrifta.»

Videre uttaler representantskapet i rapporten at:

«Det er ikkje rapportert om varsling av kritikkverdige forhold i 2012.»

Jeg har videre merket meg at lederen for representantskapet, Reidar Sandal, har uttrykt at han vil be om en god og omfattende orientering om den aktuelle investeringen.
Representanten ber om at jeg bidrar til åpenhet knyttet til det som omtales som konfidensiell informasjon. Jeg kan forsikre om at jeg ønsker størst mulig åpenhet om forvaltningen og vektlegging av etiske hensyn. Dette er temaer jeg vil komme tilbake til i den årlige meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond, som legges fram senere denne våren. Når det gjelder SPU vil jeg på et senere tidspunkt også komme tilbake til spørsmålet om investeringer i unoterte aksjer.
Innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningsoppdraget krever departementet at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen av SPU. Dette er særskilt uttrykt blant annet i mandatets § 6-2 første ledd som lyder:

«Banken skal utarbeide offentlige kvartals- og årsrapporter om forvaltningen av investeringsporteføljen. Ved utarbeidelsen skal det legges til grunn at det skal være størst mulig åpenhet om forvaltningen innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvaltningsoppdraget.»

Dokumenter knyttet til Norges Banks kapitalforvaltning er i begrenset grad omfattet av offentlighetsloven, jf. offentlighetsforskriften § 1 tredje ledd bokstav b. Med bakgrunn i mandatet fra Finansdepartementet må Norges Bank selv vurdere hva den bør gå ut med av informasjon om konkrete investeringer utover det som er taushetsbelagt informasjon i henhold til sentralbankloven § 12 første ledd. Departementet er klageinstans i saker der Norges Banks beslutning om å nekte innsyn påklages til overordnet organ i henhold til forvaltningsloven.
Jeg har merket meg at Norges Bank har kommentert investeringen flere ganger den siste tiden. Lederen av NBIM, Yngve Slyngstad, ble intervjuet om saken i Dagens Næringsliv 11. mars.
For øvrig har jeg merket meg at lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen, har uttrykt at saken vil kunne være et tema i høringen komiteen arrangerer som ledd i oppfølgingen av meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond for 2013. Det vil gi Stortinget anledning til å kunne stille spørsmål til departementet om strategien for denne typen investeringer.