Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:499 (2013-2014)
Innlevert: 05.03.2014
Sendt: 06.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere ungdom som har vært i barnevernets omsorg ved Motivasjonskollektivet har fortalt om behandling som er brutal. Fylkesmannen har avdekket rutinemessig bruk av isolat, unødvendig og lovstridig maktbruk og annen tvang. Fylkesmannen sier de ser alvorlig på det, men vil gi kollektivet en ny sjanse.
Mener statsråden også at de bør få det eller vil statsråden gjennom BUFetat sikre at der det avdekkes gjentatte brudd og lovstridig maktbruk, raskt blir utelukket fra oppdrag for barnevernet?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil først understreke at alle barn og unge skal få god og forsvarlig omsorg og hjelp. Hjelpen skal alltid være til barnets beste. Utgangspunktet er at barn og unge på institusjon i størst mulig grad skal ha et normalt liv. Adgangen til å bruke tvang i barneverninstitusjoner er regulert i barnevernloven og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Det er ikke tillatt med rutinemessig bruk av tvang. Dersom tvang må benyttes, skal dette alltid vurderes konkret og individuelt og andre tiltak skal ha vært prøvd før tvang benyttes. Fysisk bruk av tvang eller makt er ikke tillatt med mindre det foreligger nødverge/nødrett.
Jeg vil påpeke at Motivasjonskollektivet er en atferdsinstitusjon som tar imot ungdommer med store utfordringer. Dette er ungdommer som ofte har vært ved andre institusjoner tidligere uten at de har lykkes i å få bukt med sine utfordringer, som blant annet rusproblemer. Ved slike institusjoner vil det til tider være nødvendig og lovlig å bruke tvang.
Det er regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som treffer vedtak om godkjenning av institusjoner, bortfall av godkjenning og fastsetting av frist for retting av mangler. Statlig regional barnevernmyndighet kan når som helst og på den måten som finnes hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er tilstede. Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal regionene fatte vedtak om bortfall av godkjenning. Per dags dato mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at det ikke er grunnlag for bortfall av godkjenning av Motivasjonskollektivet.
Det stilles krav til kvalitet i barneverninstitusjonene. Institusjonene skal blant annet ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. De metoder som anvendes ved institusjonen, skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori. Det stilles også krav til institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse. Det er Bufetat som ved godkjenning vurderer om institusjonen oppfyller kravene til kvalitet.
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverninstitusjoner etter barnevernloven. Det er fylkesmannen som fører tilsyn med at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Under tilsyn skal fylkesmannen snakke med ungdommene. Samtalene med dem er viktige ved vurderingen av om institusjonen forholder seg til regelverket.
Det har i flere år vært tett kontakt mellom Bufetat region øst, fylkesmannen og Motivasjonskollektivet. Fylkesmannen har gjentatte ganger oppdaget kritikkverdige forhold ved institusjonen. Fylkesmannen har to sanksjonsmuligheter når de avdekker slike funn under tilsyn. Institusjonen kan få pålegg om å forbedre seg. Dersom de ikke gjør de endringer de blir pålagt, kan fylkesmannen stenge institusjonen.
Departementet har fått informasjon fra Helsetilsynet om at Motivasjonskollektivet har fulgt opp alle påleggene, og at de har endret praksis. De bruker ikke lenger tvang rutinemessig – det gjennomføres individuelle vurderinger ut fra behovet hos den enkelte ungdom.
Jeg vil på generelt grunnlag påpeke at en vurdering av faglig forsvarlighet i en barneverninstitusjon må ta utgangspunkt i hvordan institusjonen driver i dag. Det er ikke anledning til å treffe vedtak om bortfall av godkjenning utelukkende på grunnlag av forhold som ligger tilbake i tid. Pr i dag har både Helsetilsynet ved fylkesmannen og Bufetat, region øst konkludert med at Motivasjonskollektivet driver faglig forsvarlig. Bufetat og fylkesmannen vil følge opp institusjonen tett fremover. Dersom institusjonen ikke følger fylkesmannens pålegg, kan den bli stengt.