Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:504 (2013-2014)
Innlevert: 06.03.2014
Sendt: 07.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Brennpunkt 04.03.14 «Med tvang skal vondt fordrives» tok opp brutale metoder og ustrakt bruk av tvang på Motivasjonkollektivet på Eidsvoll. VG rapporterte om det samme i 2012 og tidligere beboere på institusjonen forteller om lignende metoder allerede på 90-tallet. Likevel har institusjonen fått fornyet sin tillatelse fra Bufetat og fylkesmannen.
Hvilken begrunnelse ligger til grunn for fornyet tillit og hvilke konsekvenser mener statsråden at gjentatte kritiske tilsynsrapporter bør få?

Begrunnelse

Motivasjonskollektivet har vært i offentlighetens søkelys flere ganger de siste årene, og blitt kritisert for brutale metoder og ulovlig tvangsbruk. Ungdommer som har bodd på institusjonen forteller om isolering over flere dager, begrensninger av bevegelsesfrihet, innskrenkning av beboernes rettigheter, unødig bruk av fysisk makt og krenkelser av personlig integritet til beboerne. Et eget prosjekt hvor de sendes til Ullersmo Landsfengsel for å skremmes av hardbarka drapsmenn til å komme på rett kjøl. Der ble de plassert i et rom alene mens de kriminelle ropte og truet ungdommene. Fra 90-tallet forteller tidligere beboere at de ble vekket midt på natten av fremmende menn, som viste seg å være eks-militære, som tok de ut i skogen i opp til 14 dager i strekk. Denne metoden har ført til store erstatningskrav for institusjonen.
I følge informasjonen NRK har fått har fylkesmannen hatt tilsyn med Motivasjonskollektivet og gir institusjonen alvorlig kritikk for blant annet mangelfulle og sein innsending av tvangsprotokoller, mangel på politiattester, bruk av isolat for bagateller, og ingen rutiner for isolat.
15. februar 2013 kom en tilsynsrapport hvor Fylkesmannen «ser meget alvorlig» på forholdene de har avdekket ved Motivasjonskollektivet, og at de er «bekymret for om beboerne får forsvarlig og respektfull omsorg og behandling». Fylkesmannen konkluderer med å ilegge MK «pålegg om å følge sin framdriftsplan», og både fylkesmannen og Bufetat har senere valgt å gi Motivasjonskollektivet forlenget tillatelse.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Alle barn og unge skal få god og forsvarlig omsorg og hjelp. Hjelpen skal alltid være til barnets beste. Utgangspunktet er at barn og unge på institusjon i størst mulig grad skal ha et normalt liv. Adgangen til å bruke tvang i barneverninstitusjoner er regulert i barnevernloven og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Det er ikke tillatt med rutinemessig bruk av tvang. Dersom tvang må benyttes, skal dette alltid vurderes konkret og individuelt og andre tiltak skal ha vært prøvd før tvang benyttes. Fysisk bruk av tvang eller makt er ikke tillatt med mindre det foreligger nødverge/nødrett.
Det stilles krav til kvalitet i barneverninstitusjonene. Institusjonene skal blant annet ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. De metoder som anvendes ved institusjonen, skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori. Det stilles også krav til institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse. Det er Bufetat som ved godkjenning vurderer om institusjonen oppfyller kravene til kvalitet.
Motivasjonskollektivet er en atferdsinstitusjon som tar imot ungdommer med store utfordringer. Dette er ungdommer som ofte har bodd på andre institusjoner tidligere uten at de har lyktes i å få bukt med sine utfordringer, som blant annet rusproblemer. Ved slike institusjoner vil det noen ganger være både nødvendig og lovlig å bruke tvang.
Det er regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som treffer vedtak om godkjenning av institusjoner, bortfall av godkjenning og fastsetting av frist for retting av mangler. Statlig regional barnevernmyndighet kan når som helst og på den måten de finner hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er tilstede. Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal regionene fatte vedtak om bortfall av godkjenning. Per dags dato mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at det ikke er grunnlag for bortfall av godkjenning av Motivasjonskollektivet.
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barneverninstitusjoner etter barnevernloven. Det er fylkesmannen som fører tilsyn med at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Fylkesmannen skal også snakke med ungdommene som en del av tilsynet. Samtalene med dem er viktige ved vurderingen av om institusjonen forholder seg til regelverket.
Jeg har innhentet informasjon fra Statens helsetilsyn og fra Bufdir om hvordan Motivasjonskollektivet er fulgt opp. I følge disse opplysningene har det i flere år vært tett oppfølging av Motivasjonskollektivet fra Bufetat region øst og fylkesmannen. Fylkesmannen har gjennom sitt tilsyn gjentatte ganger oppdaget kritikkverdige forhold ved institusjonen. Fylkesmannen har to sanksjonsmuligheter når de avdekker slike funn under tilsyn. Institusjonen kan få pålegg om å forbedre seg. Dersom de ikke gjør de endringer de blir pålagt, kan fylkesmannen stenge institusjonen.
I henhold til informasjon fra Statens helsetilsyn får Motivasjonskollektivet fortsette sin drift fordi de har fulgt opp alle påleggene som er gitt fra fylkesmannen, og at de dermed har endret sin praksis. Det betyr blant annet at de ikke lenger bruker tvang rutinemessig, men gjennomfører individuelle vurderinger ut fra den konkrete situasjonen.
En vurdering av faglig forsvarlighet i en barneverninstitusjon skal ta utgangspunkt i hvordan institusjonen driver i dag. Det er ikke anledning til å treffe vedtak om bortfall av godkjenning utelukkende på grunnlag av forhold som ligger tilbake i tid. Per i dag har både Helsetilsynet ved fylkesmannen og Bufetat region øst konkludert med at Motivasjonskollektivet driver faglig forsvarlig. Bufetat og fylkesmannen vil følge opp institusjonen tett fremover. Dersom institusjonen ikke følger fylkesmannens pålegg, kan den bli stengt.
Fylkesmannens tilsyn er en viktig rettssikkerhetsgaranti for barn og unge bosatt på barneverninstitusjoner. Gjentatte kritiske tilsynsrapporter må derfor tas på alvor, slik også fylkesmannen har gjort i tilfellet med Motivasjonskollektivet. Jeg forutsetter at fylkesmannen i en slik situasjon følger særlig nøye med på hvordan barna og de unge følges opp under institusjonsoppholdet og iverksetter tiltak der det er nødvendig. Barn og unge skal være trygge på at de får god omsorg og riktig hjelp når de for en periode må bo på en barneverninstitusjon.