Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:507 (2013-2014)
Innlevert: 06.03.2014
Sendt: 07.03.2014
Besvart: 13.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): På hvilken måte følger regjeringen opp initiativet om å be Konkurransetilsynet og Finanstilsynet gjennomføre en analyse av konkurransesituasjonen i norske finansmarkeder?

Begrunnelse

6. august 2013 sendte Arbeiderpartiets daværende finanspolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, et brev med spørsmål om regjeringen vil be Konkurransetilsynet og Finanstilsynet gjennomføre en analyse av konkurransesituasjonen i norske finansmarkeder. I brevet vises det blant annet til at Konkurransetilsynet gjorde en vurdering av dette temaet for ti år siden, og at Finanskriseutvalget i NOU 2011:1 påpekte høy markedskonsentrasjon i det norske bankmarkedet. I svarbrevet fra finansminister Sigbjørn Johnsen og Fornyingsminister Rigmor Aasrud står det at:

"Vi er enige med stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen i at vi nå bør vurdere å gjennomgå konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet. Det er fornuftig å gjøre et samlet arbeid på dette feltet med noen års mellomrom. Etter vårt syn bør et slikt arbeid gjøres på bredt faglig grunnlag, der relevante myndigheter og fagmiljø inviteres til å delta. Vi vil nå se nærmere på hvordan vi kan organisere og gjennomføre et slikt arbeid."

I Dagsnytt 18, 12. desember 2013 utfordret jeg statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, på om regjeringen ville følge opp initiativet. Han svarte at:

"Vi har allerede igangsatt et arbeid for å se på konkurransen i flere sektorer. Bankmarkedet er en av dem".

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen ønsker å legge til rette for en velfungerende konkurranse for finansielle tjenester, og at tilsyns- og regelverksutviklingen må reflektere dette. I tildelingsbrevet til Finanstilsynet 20. desember 2013 ba Finansdepartementet derfor Finanstilsynet om å legge vekt på hensynet til konkurransen når det utøver sin virksomhet:
"Finanstilsynet skal i tillegg til tilsynet med de enkelte finansinstitusjonene også legge vekt på makrobasert tilsyn og makroøkonomisk overvåkning samt at det er tilstrekkelig konkurranse i finansmarkedet."
Også andre offentlige tilsyn er nå engasjert i arbeidet med å vurdere konkurransen i bank- og finansmarkedet, jf. pressemelding fra Konkurransetilsynet 13. mars 2014. Finansdepartementets pågående øvrige arbeid med og forslag til tiltak for å sikre god konkurranse i bankmarkedet samt vår analyse av situasjonen, vil bli bredt omtalt i Finansmarknadsmeldinga for 2013, som legges fram i vår. Jeg vil derfor kunne komme tilbake til saken i den forbindelse.