Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:512 (2013-2014)
Innlevert: 07.03.2014
Sendt: 10.03.2014
Besvart: 17.03.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Det vart gjeve dispensasjon frå deltagerlova til Nergård og Aker Seafoods - nå Havfisk mot inngåelse av leveringsplikt. Det står i fleire mediar at delar/heile konsesjonane er vidareselt. Etter det eg kjenner til skal departementet godkjenne slike sal også viss det er delsal.
Kan statsråden gje ein oversikt over gjennomførte sal og om forpliktelsane følgjer med salget?

Begrunnelse

I henhold til deltagerlova er det berre aktive fiskarar som har adgang til å disponere fiskekvoter. Det er imidlertid gjeve unntak frå deltagerlova til to industriselskap Nergård og Aker Seafoods-nå Havfisk. Desse selskapa får disponere trålkvoter, men er til gjengjeld omfatta av leveringsplikt for fisken til nærmare bestemde lokalsamfunn. Det vert omtalt i media at delar av konsesjon eller heile er vidaresendt i enkelte høve. Difor ber eg om ei oversikt over gjennomførde sal, også delsal og om kva som har skjedd med forpliktelsane.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Nergård AS og Havfisk ASA har fått dispensasjon etter deltakerloven frå kravet om at ervervsløyve berre kan bli gitt til aktive fiskarar.
I følgje deltakerloven sitt system kan fartøyeigar ikkje selje konsesjonar. Fartøy kan ein selje og ny eigar kan, dersom vedkommande tilfredsstiller vilkåra i deltagerlova, bli tildelt ny konsesjon.
Ein kvar søknad om sal av fartøy, utskifting av fartøy med brukt eller nytt fartøy krev handsaming av styresmaktane.
Dersom Nergård AS og Havfisk ASA skal selje fartøy til ein som også må ha dispensasjon, er det Nærings- og fiskeridepartementet som skal handsame søknaden. Er det tale om å selje fartøy til ein som er aktiv fiskar, kan i utgangspunktet Fiskeridirektoratet gje slikt løyve, men også i slike høve vert saka lagt fram for departementet dersom det er stilt leveringsvilkår. Fast praksis er at leveringsvilkår vert vidareført ved slike sal for fortsett drift.
Eg har bedt Fiskeridirektoratet om å gå gjennom sal av fartøy for fortsett drift for dei siste fem åra. Nergård AS har i løpet av denne perioden ikkje selt fartøy for fortsett drift til andre. Dette selskapet har berre strukturert fartøy internt i konsernet. I desse tilfella vert det stilt leveringsvilkår for den årlege strukturkvoten.
Nærings- og fiskeridepartementet mottok nyleg ein søknad frå Havfisk ASA om å få selja eit fartøy frå Nordland Havfiske AS til Finnmark Havfiske AS. Denne søknaden er no trekt attende.
Fiskeridirektoratet opplyser at det ikkje er selt fartøy med konsesjonar frå Havfisk ASA eller frå nokon av reiarlaga knytt til dette selskapet, dvs. frå Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS eller AS Hammerfest Industrifiske, dei siste fem åra. Fiskeridirektoratet opplyser at det berre har vore interne utskiftingar av fartøy og strukturering internt i dei ulike reiarlaga. I slike høve vert leveringsvilkåret også vidareført.