Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:519 (2013-2014)
Innlevert: 10.03.2014
Sendt: 10.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Mener statsråden det er behov for presisering og/eller ytterligere forenkling i reglene for utlevering av pasientjournaler til pasienter - eller deres pårørende - når man trenger sine egne helseopplysninger for å la seg behandle i et annet land?

Begrunnelse

Fra tid til annen opplever pasienter at norsk helsevesen ikke strekker til, og søker til utlandet for livreddende eller livsforlengelse helsehjelp.
Med kjennskap til en slik sak, der en mann rammet av hissig og alvorlig prostatakreft, og hans nærmeste pårørende, opplevde lite imøtekommenhet fra Servicesenteret ved Radiumhospitalet for å få utlevert mannens journal for å kunne la seg behandle i Tyskland, kan det være grunn til å reise spørsmål omkring hvilke regler og friste som gjelder for utlevering av en journal til pasienten eller hans nærmeste pårørende.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Når det ytes helsehjelp skal det opprettes en journal for den enkelte pasient, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40. Av lovens § 41 fremgår at den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Pasienten har rett til innsyn i sin journal med bilag, og har også rett til kopi. Ved utlevering av kopi eller utskrift av journal kan det kreves en viss betaling. Dette fremgår av forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 12. Regler om pårørendes innsynsrett er også inntatt i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.
Begrunnelsen for journalføringsplikten er blant annet at pasientjournalen skal tjene som et arbeidsverktøy for helsepersonell som skal videreføre eller overta behandling som annet personell har påbegynt. Dette vil typisk gjelde i de tilfellene hvor en pasient som er til behandling ved et sykehus henvises til et annet sykehus for videre undersøkelse eller behandling. Av den grunn er det også viktig at sykehus eller helsepersonell har gode rutiner for utlevering av pasientjournal når det etter regelverket er adgang til dette.
Pasientens rett til innsyn i egen pasientjournal er en viktig pasientrettighet. Slik innsynsrett er viktig for tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell, og er en del av prinsippet om pasientmedvirkning og retten til informasjon. Som klar hovedregel har pasienten krav på innsyn i hele journalen og som nevnt også rett til å få kopi eller utskrift. I henhold til regelverket behøver ikke pasienten angi noen begrunnelse for hvorfor han eller hun ønsker kopi eller utskrift av egen journal. Slik angivelse vil imidlertid i noen tilfeller bidra til at helsepersonellet, i samråd med pasienten, enklere kan ta stilling til hvilke opplysninger det vil være relevante å utlevere. Dersom pasienten ønsker at annet sykehus eller helsepersonell skal fortsette eller overta ansvaret for en igangsatt behandling, vil pasienten normalt ikke ønske at utleveringen også skal omfatte pasientopplysninger som er unødvendige for den planlagte undersøkelsen eller behandlingen.
Regelverket angir ingen eksplisitt frist for hvor raskt det skal utleveres kopi eller utskrift av journalen. Slik utlevering bør skje innen rimelig tid, samtidig som det bør være adgang til et visst individuelt skjønn når det gjelder hvor raskt pasientjournal kan eller skal utleveres. Her vil det blant annet være relevant å se hen til hvor mye det haster for pasienten å få utlevert journalen og det vil også være relevant å se hen til helsepersonellets øvrige arbeidsoppgaver. Dersom det er snakk om omfangsrike pasientjournaler med mange bilag eller andre skriftlige nedtegnelser som ikke i sin helhet er tatt inn i journalen, må det også aksepteres at det kan ta noe lenger tid å utlevere kopi eller utskrift av relevante opplysninger, sammenlignet med en kortfattet og enkel pasientjournal.
Slik jeg vurderer det må regelverket på dette området i all hovedsak sies å være godt nok. Pasientens rett til innsyn og utlevering er tydelig fastslått i regelverket. Slik jeg vurderer det vil det ikke være hensiktsmessig å fastsette eksplisitte frister i disse sakene. Som nevnt kan det være stor forskjell mellom de ulike pasientjournaler, og utlevering vil i noen tilfeller være mer tids- og arbeidskrevende enn i andre tilfeller. På den annen side må tiden det tar å utlevere pasientens journal også sees i sammenheng med formålet med utleveringen. I de tilfellene hvor det av hensyn til annen helsehjelp er nødvendig å få kopi eller utskrift av pasientens journal, vil helsepersonell og helsetjeneste måtte bestrebe seg på å utlevere opplysningene så raskt at annet helsepersonell får de opplysninger som er nødvendig for at de kan yte helsehjelp på en forsvarlig måte. Etter min vurdering ivaretar dagens regelverk disse ulike hensynene.