Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:528 (2013-2014)
Innlevert: 11.03.2014
Sendt: 12.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil statsråden i den kommende stortingsmeldingen om Statens Pensjonsfond Utland sikre at beslutninger på bakgrunn av etikkrådets anbefalinger fortsatt blir tatt av et uavhengig organ, og i den sammenheng vurdere endringer i Norges Banks styringsform?

Begrunnelse

I november kom Strategirådet med sine anbefalinger til forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Strategirådet anbefalte å legge etikkrådet og vurderinger om utelukkelse av uetiske investeringsobjekter inn i Norges Bank. Strategirådets anbefaling inneholder imidlertid ingen forslag til hvordan beslutningsprosessen knyttet til uttrekk av uetiske investeringer skal være. Uavhengighet og åpenhet er to vesentlige faktorer for å sikre de etiske retningslinjenes posisjon, og at etikkrådet arbeider godt.
Styret i Norges Bank har mindre grad av uavhengighet fra bankens daglige ledelse enn det som er praksis i land det er naturlig å sammenligne seg med, eksempelvis Sverige og Storbritannia. Det kan være utfordrende for et styre å skulle opptre uavhengig av den daglige ledelsen når leder- og nestledervervet i Norges Banks tilfelle dekkes av sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen. I kjølvannet av finanskrisen har OECD analysert hvordan styrer bør settes sammen slik at de blir kompetente og kan hjelpe virksomheten med å unngå risikoer og nå målene sine på en mer effektiv måte. Norges Banks styrestruktur tilfredsstiller ikke disse kravene i dag. Når det gjelder viktigheten av å sikre objektive vurderinger av etiske forhold i investeringene, kan det også legges til at de svenske AP-fondenes Etikråd opererer helt uavhengig av fondsledelsen.
Norges Bank opererer i dag heller ikke med samme grad av åpenhet som øvrige statlige organer, noe som kan utgjøre en svakhet dersom uttrekksmekanismen flyttes inn i banken, dersom det ikke gjøres strukturelle endringer.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg er opptatt av det skal være et godt rammeverk for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, både generelt og i arbeidet med ansvarlig investeringspraksis.
Rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bygger på en klar ansvars- og rolledeling mellom både eier og forvalter, og mellom de ulike organene som fører tilsyn og kontroll med forvaltningen. Overordnet følger arbeidsfordelingen av Lov om Statens pensjonsfond.
Klarhet i ansvars- og rolledeling er nødvendig for å sikre en god forvaltning over tid. Departementets regulering av forvaltningen framgår av departementets mandat 21. november 2010 om forvaltningen av SPU. Mandatet er overordnet, rammepreget og prinsippbasert, og det er stilt krav om at Norges Bank fastsetter mer detaljerte, interne regler.
Åpenhet, ordninger for tilsyn og kontroll og jevnlig rapportering fra de forskjellige nivåene i forvaltningshierarkiet er vesentlige premisser for den organiseringen som er valgt for forvaltningen av SPU. Et viktig ledd i dette er den årlige meldingen til Stortinget. Stortinget oppnevner også Norges Banks representantskap. Andre eksempler er tradisjonen en har for at grundige og bredt kommuniserte vurderinger ligger til grunn når en fatter vesentlige endringer i hvordan en innretter arbeidet med fondet.
Utelukkelser på basis av etiske kriterier er et av flere virkemidler i forvaltningen av fondet. I dagens system for etiske utelukkelser fattes ikke beslutninger av et uavhengig råd, men av Finansdepartementet etter råd fra Etikkrådet for SPU. Samtidig vil jeg si meg enig i representantens vurdering om at det også framover må vises tilstrekkelig åpenhet om de etiske vurderingene som ligger til grunn for utelukkelse av selskaper fra fondets investeringsunivers. Jeg vil også framheve at Strategirådet ikke har gitt råd om noen endring av kriteriene som ligger til grunn for etiske utelukkelser.
Departementet vil behandle forslagene fra Strategirådet og de mange innspillene som er mottatt under høringen av rapporten i den årlige Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond senere i vår.