Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:529 (2013-2014)
Innlevert: 12.03.2014
Sendt: 13.03.2014
Besvart: 20.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Som forebyggende tiltak mot skader fra beitende tamrein på innmark, gis det støtte til inngjerding. Støtten gis etter generell forskrift, eller etter avtale mellom stat, grunneier- og reinbeitelag. En grunneier har fått avslag med henvisning til at det ikke foreligger gjeldende avtale. Dette til tross for at det er søkt i henhold til gjeldende protokoll.
Vil statsråden medvirke til at grunneiers søknad blir behandlet etter gjeldende avtale slik at tiltak kan iverksettes før beitesesongen for å unngå konflikter?

Begrunnelse

Innovasjon Norge har avslått en søknad om støtte til inngjerding av innmark for å unngå skader for beitende tamrein med henvisning til at de ikke kan se at det er enighet mellom grunneiere og reinbeitedistrikt om tiltaket.
Det foreligger en inngått avtale mellom staten, grunneierlagene og reinbeitedistriktet for det aktuelle området, Haltdalen. Avtalen bestemmer at skader på innmark fra tamrein skal søkes unngått ved at de berørte områder gjerdes inne. Avtalen ble inngått i 2001 med 10 års varighet.
Innenfor den gjeldende 10 årsperioden har grunneier søkt om støtte til oppsett av gjerde rundt et innmarksområde. Søknad om full dekning av gjerdekostnader er gjort i henhold til protokollens bestemmelser. Innovasjon Norges avslag oppleves som å bygge på feil forutsetninger og saken er derfor anket inn for Landbruks- og matdepartementet.
Anken er sendt i brev av 14.oktober 2013 fra grunneier, men enda ikke behandlet. For å unngå konflikt når beitesesongen starter, er det viktig at grunneier får klarhet i om det gis støtte til inngjerding, eller om vedkommende må søke støtte etter generelle retningslinjer. Spørsmålet reises for å få statsrådens vurdering av sakens fakta og for å få nødvendig framdrift i behandlingen av anken.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I 2001 ble det gjennomført mekling mellom Riast/Hylling reinbeitedistrikt og grunneiere i Holtålen kommune. Meklingen ble gjennomført etter retningslinjene for meklingsråd i reinbeiteområde fastsatt av Landbruksdepartementet 4. september 1997. Meklingen ble ledet av Aage Rundberget som på den tiden var fungerende fylkesmann i Sør-Trøndelag.
Meklingen resulterte i en omforent protokoll som bl.a. innebar enighet om at konflikter som oppstår ved at tamrein tidvis kommer inn på innmark/utmark, skal søkes løst ved at berørte områder skal gjerdes inn. Videre at oppføring og vedlikeholdet av slike gjerder skal dekkes av staten. Under forutsetning om statlig økonomisk bidrag, forpliktet partene seg i henhold til protokollen i en periode på 10 år fra underskriftstidspunktet. Dette innebar at protokollens funksjonstid utløp i desember 2011.
Ifølge retningslinjene for meklingsråd i reinbeiteområde, kan det søkes om midler til konfliktforebyggende tiltak i henhold til forskriften for denne ordningen, nå forskrift av 19. juni 2008. De regionale meklingsråd kan, i samarbeid med partene, fremme søknad om tilskudd direkte overfor Innovasjon Norge.
Fra departementets side har det vært forutsatt at utgifter til meklingsrådene skal behandles etter forskriften om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak. Dersom det foreligger særlige tilfeller, kan Landbruks- og matdepartementet etter søknad dispensere fra bestemmelsene i forskriften.
På bakgrunn av de nevnte forhold skal altså søknader om oppføring av gjerder med bakgrunn i omforent meklingsprotokoll behandles etter forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part.
Når det gjelder den aktuelle klagen som er foranledningen til spørsmålet fra stortingsrepresentant Greni, er denne fortsatt til behandling i departementet. Det legges til grunn at klagen vil være ferdigbehandlet innen kort tid.