Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:530 (2013-2014)
Innlevert: 12.03.2014
Sendt: 13.03.2014
Besvart: 20.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): I behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det gjort vedtak om økt egenfinansiering av kommunale utgifter til barnevernstiltak for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger. Vedtaket får tilbakevirkende kraft siden støtten gis etterskuddsvis.
Vil statsråden bidra til at kommuner som har fått redusert sine refusjonskrav for 2012 og 2013 på grunn av innføring av økt egenandelskrav i statsbudsjettet for 2014, får kompensert sitt inntektsbortfall gjennom skjønnsmidler?

Begrunnelse

Regjeringen fikk Stortingets tilslutning til at refusjonen av kommunale utgifter til barnevernstiltak for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger ble kuttet med 240 millioner kroner ved at refusjonssatsen for kostnader utover egenandel ble redusert fra 100 prosent til 80 prosent. I P rop. 1 S Tillegg 1 framgår det at den reduserte refusjonen også vil gjelde eventuelle krav fra foregående år som behandles i 2014.
Endringene i refusjonssatsene for 2014 vil kunne få vesentlige konsekvenser for kommunenes forutsetninger til å ta i mot enslige, mindreårige flyktninger som trenger tett oppfølging fra barnevernet. Dette vil utlendingsmyndighetene, Bufetat og kommunene måtte ta konsekvensene av for inneværende år. For årene 2012 og 2013 er imidlertid tiltakene gjennomført og kostnadene påløpt. Flere kommuner opplever nå at de får et nedtrekk i refusjonen for foregående år som følge av at budsjettvedtaket for 2014 har tilbakevirkende kraft. Dette skaper uforutsette og til dels store underskudd i kommunenes regnskap for disse årene.
Salangen kommune har i brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 21. januar 2013 redegjort for konsekvensene av endringene i refusjonsordningen for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger for sin del. Bufetat har i henhold til forutsetningene i statsbudsjettet, redusert kommunens refusjonskrav. Til sammen vil tapte inntekter for 2012 og 2013 utgjøre 5 567 000 kroner som må belastes regnskapet for 2013. For 2014 vil endrede refusjonssatser medføre inntektsreduksjoner på ca. 4 mill. kroner forutsatt gjennomføring av inngått avtale om bosetting av den aktuelle gruppen.
Innenfor rammeoverføringene til kommunene, inngår også et skjønnstilskudd som fylkesmennene fordeler videre etter retningslinjer fra departementet. Skjønnstilskuddet til kommunene for 2014 er i følge gul bok satt til 2.141 millioner kroner.
Jeg ber ut fra overstående om at statsråden tar initiativ til at kommuner som er rammet av redusert refusjon til barnevernstiltak for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger i 2012 og 2013, får kompensert sitt utforutsatte inntektstap gjennom skjønnsmiddelordningen. Dersom det er avtaler som ikke kan endres for 2014, bør skjønnsmidler brukes for å kompensere inntektsbortfallet også for inneværende år.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortingsrepresentantens spørsmål gjelder konsekvensene av endringer i en refusjonsordning som hører inn under barne-, likestillings- og inkluderingsministerens ansvarsområde. Jeg er orientert om saken, og gjort kjent med at noen få kommuner ikke har fått sendt inn refusjonskrav fra før 2014 og dermed ikke fått utbetalt 100 pst. refusjon for dette.
Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp forhold som ikke blir ivaretatt av inntektssystemet og andre faste tilskuddsordninger. Hoveddelen av skjønnstilskuddet fordeles av fylkesmannen etter retningslinjer gitt av departementet. I retningslinjene for 2014 står det blant annet at fylkesmennene i fordelingen av skjønnsmidlene bør ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp av inntektssystemet. Fylkesmannen har samtidig ansvaret for å komme fram til en god og rettferdig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket, og det er opp til fylkesmannen å foreta en helthetlig vurdering av hvilke utgiftskrevende forhold og utfordringer blant kommunene i fylket som skal veie tyngst ved tildeling av skjønnsmidler.