Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:534 (2013-2014)
Innlevert: 13.03.2014
Sendt: 14.03.2014
Besvart: 28.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Kan samferdselsministeren opplyse om i hvilke dokumenter det fremkommer at den forrige regjeringen ga "klar beskjed" til Jernbaneverket om at det ikke skal bygges innfartsparkeringsplasser ved jernbanestasjoner?

Begrunnelse

I en debatt i Stortinget 4. mars i år uttalte samferdselsministeren blant annet følgende:

"Det andre er innfartsparkering. Ja, da burde jo forrige regjering gitt andre signaler til Jernbaneverket. For Jernbaneverket sier til oss at de har fått klar beskjed om at folk ikke skal kjøre inn til tettsteder og byer. Derfor bygger de heller ikke flere parkeringsplasser. Det ville jo bety at folk kjørte inn til jernbanestasjonen, og folk skal komme seg til jernbanestasjonen med buss eller sykkel. Hvis de rød-grønne partiene nå har ombestemt seg og vil legge til rette for at folk kan kjøre til jernbanen og parkere, er det veldig bra."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Representanten Myrlis gjengivelse av mitt budskap er ikke veldig presist i spørsmålet. Jeg hevdet ikke at Jernbaneverket har fått beskjed om ikke å bygge parkeringsplasser, men at man har oppfattet klare politiske signaler fra forrige regjering om at biltrafikken ikke skal øke i byer og tettsteder.
Jeg tok for gitt at representanten Myrli var kjent med retorikken og den politiske tilnærmingen fra forrige regjering om å begrense bilbruken, og at trafikkvekst i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Den rødgrønne regjeringen var også tydelig på at de skulle ta i bruk restriktive tiltak vedrørende parkering. I det ligger et klart signal om at man ikke utvider parkeringsmulighetene.
Dette ble da også kommunisert i stortingsmeldingen Nasjonal transportplan 2014-2023 som ble lagt fram av den forrige regjeringen. Kapittel 9.9 i meldingen har tittelen «Restriktive tiltak er ofte nødvendig for å endre reisevanene». Parkeringsrestriksjoner (avgiftsbelegge, eller begrense antallet, parkeringsplasser) presenteres som ett slikt restriktivt tiltak rettet mot å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå heller enn å bruke privatbil, og det sies at:

«Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel».

Under kap. 9.5.5 «Utvikling av knutepunkt» sies det videre at:

«Det skal være attraktivt å sykle og gå til knutepunktene […] Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og næringsformål […]»

Jeg kan også nevne at det i Samferdselsdepartementets brev av 10.11.2008 til Jernbaneverket om «strategi for parkering ved stasjoner» står blant annet:

«[…] det er Jernbaneverket som er ansvarlig for at det er et tilfredsstillende parkerings- tilbud ved stasjonene, basert på en overordnet plan […]. Dette innebærer også at Jernbaneverket har ansvaret for å fastsette parkeringsavgiften. Dette er særlig relevant for parkeringsplasser for pendlere […]. En alternativ parkeringsordning kan innebære at man får et mindre antall plasser sentralt, men flere plasser på en alternativ tilbringer- stasjon samt en differensiering av parkeringsavgiften ut fra hvor attraktive plassene er […] Sykkelparkering må også vurderes som et element i en alternativ parkeringsløsning».

Det er altså både nye og eldre eksempler fra regjeringsperioden til den rødgrønne regjeringen om at innfartsparkeringsplasser skal nedprioriteres i byer og tettbygde områder. Jeg håper dette er opplysende om hvilke signaler og hvilken politikk forrige regjering har ført, og vil med interesse følge eventuelle utspill fra representanten Myrli eller hans parti om eventuelle kursjusteringer.
Regjeringen vil stimulere til økt bruk av kollektivtilbudet. Det er viktig å legge til rette for et mangfoldig og fleksibelt samferdselstilbud. Regjeringen vil forsterke satsingen på kollektivtransport i storbyene, jf. «Sundvolden-erklæringen» og samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, V og KrF. Vi mener imidlertid at bedre kvalitet og tilgjengelighet er nødvendig for å styrke jernbanen som et konkurransedyktig alternativ i persontrafikken. Innfartsparkeringer bedrer i mange tilfeller jernbanes tilgjengelighet. Derfor har regjeringen i sin politiske plattform på side 68 sagt at den vil stimulere til bygging av parkeringsplasser for innfartsparkering.