Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:536 (2013-2014)
Innlevert: 14.03.2014
Sendt: 14.03.2014
Besvart: 21.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Den 1. februar 2013 vart ordninga om såkalla «omvendt valdsalarm» innført.
Kan ministeren svara på korleis ordninga har fungert, og om dette tvangsmidlet har vorte forsøkt nytta av påtalemakta?

Begrunnelse

"Omvendt valdsalarm" er eit viktig verkemiddel i kampen mot vald i nære relasjonar. Det har kome fram opplysningar om at ordninga ikkje har vorte teken i bruk. Det er viktig at ein avdekkjer årsaka til dette. Formålet med ordninga var jo at ein skulle påføre den sikta byrden ved å nytte alarm, for med det klårt å plassere ansvaret for å unngå nye valdsepisodar på vedkomande i staden for på den fornærma.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Loven om elektronisk kontroll ved kontaktforbud trådte i kraft 1. februar 2013. Ett år etter, er dette virkemiddelet fremdeles ikke tatt i bruk. Det er beklagelig. Elektronisk kontroll er et beskyttelsestiltak som jeg forutsetter skal brukes aktivt.
Jeg vil nå se nærmere på hva som kan være årsakene til at dette beskyttelsestiltaket ikke benyttes. Vi må bringe på det rene hvor utfordringene ligger. Det vil være aktuelt å se nærmere på praksisen både i politiet hos påtalemyndigheten og i domstolene. Det høye antallet brudd på besøksforbud tyder ikke på at mangel på saker er en del av forklaringen.
Riksadvokaten har allerede tatt grep, og har i mål- og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen i politiet og statsadvokatene for 2014, skiftelig minnet landets påtalemyndigheter om muligheten til å påstå idømt elektronisk kontroll ved kontaktforbud.
I forbindelse med behandlingen av lovforslaget som regulerer bruk av elektronisk kontroll ved kontaktforbud ba Stortinget regjeringen om å komme tilbake med en vurdering av å åpne for bruk av elektronisk kontroll også ved straffeprosessuelt besøksforbud. Dette skulle sees opp mot forpliktelsene som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Spørsmålet ble drøftet i Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) og departementet vurderte den gang at bruk av elektronisk kontroll ved et straffeprosessuelt besøksforbud ville være problematisk i forhold til EMKs artikkel 5, men at man ikke kunne se bort fra at dette kunne sees i et annet lys på et senere tidspunkt, når man hadde innhentet noe erfaring med ordningen.
Gitt at vi foreløpig ikke har det nødvendige erfaringsgrunnlaget vil jeg avvente en nærmere utredning av dette spørsmålet noe. I en slik utredning vil vi også måtte se nærmere på utviklingen i, og erfaringene fra, andre land.