Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:539 (2013-2014)
Innlevert: 14.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 24.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan kommunal- og moderniseringsministeren avklare hvorfor det på visse vilkår var mulig å gi regionalstøtte til disse næringene den 5.2.2014, mens det 13.3.2014 i følge regjeringen ikke er lovlig?

Begrunnelse

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har flere steder hevdet at det var klart allerede i juni 2013 hvilke sektorer som ikke ville kunne gis regionalpolitisk begrunnet støtte og dermed ikke omfattes av ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift.
Dette står i kontrast til et svar Finansminister Siv Jensen ga den 5.2.2014 på et skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete. Der skriver ministeren:

«Dei nye retningslinjene set visse nye vilkår til å gi regionalstøtte til bl.a. energi-sektoren, finans- og forsikringssektoren samt transportsektoren. Omfanget av dei nye vilkåra er noe usikre, og regjeringa arbeider aktivt for å få rask avklaring i EU-kommisjonen og ESA.»

Vilkårene som var klare for Sanner allerede sommeren 2013, virker ikke å være like klare for finansministeren i februar 2014.
Regjeringen la fram sitt forslag til regional differensiert arbeidsgiveravgift 13.3.2014. Der fremkommer det at blant annet transportsektoren, energisektoren, finans og forsikring med regjeringens forslag ikke vil omfattes av ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I forrige uke offentliggjorde regjeringen forslaget om videreføring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Der foreslår vi at alle kommunene som i dag er omfattet av ordningen beholder differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg foreslår vi at 31 nye kommuner blir omfattet av ordningen. De nye kommunene er spredt på ti fylker fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder. Disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst siden 2006.
EUs nye retningslinjer for regionalstøtte ble vedtatt i juni 2013, mens tilsvarende retningslinjer fra ESA ble vedtatt 23. oktober 2013. De nye retningslinjene har bestemmelser som begrenser adgangen til å gi regionalstøtte til flere sektorer som i dag har redusert arbeidsgiveravgift.
Det er altså riktig at det allerede sommeren 2013 var klart at retningslinjene inneholdt bestemmelser om sektorbegrensninger. Bestemmelsene er imidlertid til dels uklare, og det har tatt lang tid å få avklart hvilket handlingsrom Norge har. Regjeringen har helt frem til slutten av februar arbeidet aktivt overfor EU-kommisjonen og ESA for å beholde et størst mulig handlingsrom innenfor det regelverket som ble fastsatt av EU og ESA i 2013. Vi har argumentert for å begrense omfanget av sektorunntakene fra ordningen. ESA har imidlertid vært klare på at de aktuelle sektorene ikke kan omfattes av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Det for øvrig fortsatt noe usikkerhet om de sektordefinisjonene som er lagt til grunn i notifikasjonen vil bli akseptert av ESA. Det kan derfor bli endringer før ESA kan godkjenne ordningen og regjeringen vil fortsette å arbeide aktivt overfor ESA fram til endelig avklaring.
Som statsminister Erna Solberg redegjorde for i Stortingets muntlige spørretime 19. mars 2014, arbeider regjeringen nå med å finne fram til målrettede tiltak for å dempe virkningene av EUs nye regelverk. Regjeringen tar sikte på å presentere tiltak og nærmere anslag for provenyvirkningene når endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften legges fram for Stortinget i forbindelse med revidert budsjett for 2014.