Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:543 (2013-2014)
Innlevert: 17.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Besvart: 20.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NOAS' rettshjelpsarbeid og Advokatforeningens prosedyregruppe har dokumentert behovet for uavhengig, gratis rettshjelp i asylsaker. Prosedyregruppen er nedlagt og NOAS må fra 1. mai halvere sitt rettshjelpstilbud. Regjeringen vil utrede bedre veiledning til asylsøkere og forbedringer i klageordningen.
Hvordan vil justisministeren sikre tilgang til gratis rettshjelp i asylsaker inntil de varslede forbedringer i asylprosessen er på plass?

Begrunnelse

I de drøyt syv år Prosedyregruppen har vært i virksomhet har gruppen fått medhold ved dom, eller ved omgjøring av UNE, i ca. 70 prosent av sakene de har gått videre med. NOAS har i perioden 2010-2013 fått mellom 1200 og 1350 saker til vurdering årlig, og har sett grunnlag for å gå videre med om lag 15 prosent av dem. De siste årene har organisasjonen oppnådd positivt resultat i rundt 40 prosent av sakene de har involvert seg i. r 2013 fikk NOAS positivt vedtak i 31 av 36 nemndsmøter med personlig fremmøte for klient. Resultatene viser behovet for et uavhengig rettshjelptilbud til asylsøkere.
Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe er nedlagt fra sommeren 2013. Avviklingen av prosedyregruppen innebærer at NOAS nå er den eneste organisasjonen som tilbyr gratis rettshjelp i asylsaker. NOAS får svært lite støtte til å gi rettshjelp, og rettshjelpstilbudet er basert på at organisasjonen fra år til år kan skaffe prosjektmidler. Som følge av kutt i prosjektstøtte fra UDI til veiledningsarbeid, må NOAS halvere rettshjelpskapasiteten fra l. mai, tilsvarende fem stillinger.
Etter endrede rammebetingelser i tildelingsbrev fra Justisdepartementet til UDI, velger UDI fra mars i år å bruke egne ansatte til å gjennomføre realitetsorienterende samtaler med asylsøkere i mottak. Dette innebærer at UDI ikke lenger ser behov for NOAS' besøksprogram med avklarings- og veiledningssamtaler til asylsøkere med avslag. Med bortfall av prosjektmidler, fjernes grunnlaget for fem av stillingene som bidro i NOAS' rettshjelps- og veiledningsarbeid. Uten tilgang på nye prosjektmidler og økt støtte fra Justisdepartementet, vil asylsøkere oppleve mer en halvering av NOAS' kapasitet til uavhengig, kvalifisert vurdering av deres sak og situasjon.
Dette skjer samtidig som Utlendingsnemnda skriftlig anbefaler asylsøkere som skal i nemndsmøte å kontakte NOAS for «å høre om de kan hjelpe deg eller skaffe en advokat til deg». Asyladvokater henviser personer med avslag til NOAS for en «second opinion» og mottaksansatte råder beboere til å kontakte organisasjonen for en vurdering av sin asylsak.
I samarbeidsavtalen for utlendingsfeltet mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene står det at det skal foretas «en evaluering av informasjonen og veiledningen asylsøkere får under hele asylprosessen, særlig med sikte på å forbedre veiledningen asylsøkere får før mottaks- og ankomstsamtalen». Videre forplikter regjeringen seg til å arbeide for å sikre en bedre klageordning for utlendingssaker. Samtidig kuttes støtten til det eksisterende, gratis rettshjelpsarbeidet i asylsaker før evalueringen er foretatt og tiltak for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet er iverksatt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at rettshjelploven skiller mellom «fritt rettsråd» og «fri sakførsel». Fri rettshjelp er et fellesbegrep for begge typer rettshjelp. «Fritt rettsråd» er advokatbistand utenfor domstolsbehandling, typisk ved en forvaltningsmessig behandling av en sak, og «fri sakførsel» er advokatbistand når det er fremmet en sak for domstolene.
Rettshjelplovens bestemmelser gjelder også for utlendingssaker, men utlendingsloven har en særbestemmelse om rettshjelp for utlendinger som har en sak til behandling. Når det gjelder asylsøkere, har de rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i klageomgangen for Utlendingsnemnda (UNE). Det finnes noen unntak hvoretter det gis fritt rettsråd også i første instans, dvs. mens saken behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI). Dette gjelder saker som involverer grunnleggende nasjonale interesser, utenrikspolitiske hensyn, eksklusjon fra flyktningstatus og enslige, mindreårige asylsøkere.
Utlendingsloven har ikke bestemmelser som gir asylsøkere adgang til fri sakførsel etter endelig avslag i asylsaken; her er det rettshjelplovens bestemmelser som gjelder. Etter rettshjelploven gis fri sakførsel uten behovsprøving til utlendinger som har rett til slik bistand. Det gjelder blant annet saker om fengsling ved iverksettelse av vedtak som innebærer at asylsøkeren må forlate riket.
I andre saker gis det bare unntaksvis fri sakførsel etter rettshjelploven dersom de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt og saken objektivt sett berører søkeren i særlig sterk grad. Det føres en restriktiv praksis etter bestemmelsen, siden asylsøkerens grunnleggende rettigheter anses tilstrekkelig ivaretatt ved den forvaltningsmessige behandlingen av saken. Fri sakførsel gis bare dersom det foreligger helt spesielle grunner, jf. Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-12/05 pkt. 6.5.2 side 47.
Jeg nevner også at Justis- og beredskapsdepartementet gir tilskudd til spesielle rettshjelptiltak med grunnlag i bevilgningen over budsjettkapittel 470, post 72, i Prop. 1 S (2013–2014) etter retningslinjer fastsatt av departementet. Formålet med ordningen er å legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy. Søknadsfristen i år var 1. februar, og NOAS var blant søkerne. Det er per nå ikke tatt stilling til søknadene.
Jeg har foreløpig ikke konkrete planer om å innføre tiltak som vil utvide adgangen til fri sakførsel for domstolene for asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse av UDI og UNE.