Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:544 (2013-2014)
Innlevert: 17.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil helseministeren ta initiativ overfor Akershus Universitetssykehus for å stanse nedleggelse av palliativ sengepost ved Ski sykehus?

Begrunnelse

Akershus Universitetssykehus (Ahus) har foreslått å legge ned Palliativ avdeling på Ski sykehus for å utvide sitt eget palliative senter på Ahus Nordbyhagen. Dette har skapt sterke reaksjoner blant innbyggerne i Follo som har svært gode erfaringer med Palliativ avdeling. Nedleggelse av de palliative sengeplassene på Ski sykehus vil svekke en viktig del av helsetilbudet for Follos innbyggere. Palliativtilbudet ble etablert i 2006, etter et sterkt ønske og behov fra befolkningen om en lokal enhet med lindrende behandling til alvorlig syke pasienter i Follo. I dag er palliativ sengeenhet Ski, veletablert med solid kompetanse i palliasjon.
Lokalsykehuset på Ski har vært truet av nedleggelse, blitt fratatt oppgaver og pasienter, for så å bli rustet opp til full sykehusdrift igjen, men trues nå igjen av nedskjæringer. Store endringer i lokalsykehusets tjenestetilbud skaper stor usikkerhet for befolkningen i Follo.
Samhandlingsreformen, skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor. Dette gjelder også for pasienter i livets sluttfase. For å styrke fagkunnskapen på palliative tjenester skal Helsedirektoratet utarbeide en egen fagrapport innen 1. desember 2014 som legger grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i framtiden. Samhandlingsreformen vil føre til vesentlige endringer i pasientbehandlingen i de nærmeste årene, blant annet skal lokalmedisinske sentra være etablert innen 2016.
Helseministeren har varslet en nasjonal helse- og sykehusplan, og har selv ved flere anledninger sagt at han inntil den er på plass vil frede lokalsykehusene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er foreløpig ikke gjort endelig vedtak i saken. Styret ved Akershus universitetssykehus vedtok 5. mars 2014 at det skal arbeides videre med en utredning av flytting av palliative senger fra Ski til Nordbyhagen.
Akershus universitetssykehus oppgir at de har som målsetning å styrke det palliative tilbudet og har derfor etablert et palliativt senter på Nordbyhagen og økt kapasiteten med etablering av 9 senger til palliativ behandling på Nordbyhagen fra 2013 til 2014.
Akershus universitetssykehus opplyser følgende om tilbudet på Nordbyhagen:

- syvdøgnspost
- har akuttberedskap og bemannes med leger og sykepleiere med spesialkompetanse
innen palliativ behandling
- gir spesialisert palliativ behandling både til pasienter med kreftsykdommer og andre
sykdomsgrupper (lunge-, hjerte- og nevrologiskes sykdommer)
- gir tilbud til pasienter med kompliserte forløp og pasienter i terminal fase
- tilbyr korttidsopphold, vurdering, tilrettelegging og overføring til lavere kompetansenivå (palliative enheter i sykehjem mv.) eller til hjemmet
- poliklinisk tilbud
- palliativt team

Akershus universitetssykehus opplyser at et godt tilbud til pasienter med behov for lindrende behandling vil være sammensatt og kreve god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset. Tilbudet vil bl.a. omfatte hjelp og støtte hjemme av hjemmesykepleier eller sykehusets palliative team, palliative senger på kommunalt nivå og spesialisert palliativ behandling på sykehusnivå, både poliklinisk og i sengepost.
I det videre utredningsarbeidet opplyser Akershus universitetssykehus at det vil bli lagt vekt på å tilrettelegge for et godt palliativt tilbud til befolkningen også i Follo, i samarbeid med kommunene i området.
Jeg legger til grunn at Akershus universitetssykehus fatter en beslutning som ivaretar pasientene og de pårørende på en god måte. Jeg har vært helt klar på at utviklingsarbeid i helseforetakene må fortsette som før, selv om vi holder på med en nasjonal helse- og sykehusplan. Representanten Raja feilsiterer meg når han opplyser at jeg ved flere anledninger har sagt at inntil nasjonal helse- og sykehusplan er på plass vil frede lokalsykehusene. Det pågår daglig endringsprosesser ved våre sykehus. Jeg har ingen planer om å gripe inn i beslutningene som gjelder palliativ behandling ved Akershus universitetssykehus HF.