Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:545 (2013-2014)
Innlevert: 17.03.2014
Sendt: 17.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Mener helseministeren dette er i tråd med hans egne uttalelser om at loven skal følges, og hvordan vil helseministeren sikre at fastlegene følger gjeldende lov?

Begrunnelse

Helseministeren har ved flere anledninger slått fast at fastleger skal følge gjeldende lov og henvise kvinner til abort, frem til en eventuell lovendring trer i kraft. Til tross for dette fortsetter flere reservasjonsleger som før, og i enkelte tilfeller uten at helsemyndighetene følger det opp. Til Dagbladet 9. mars uttaler blant annet fylkeslege Hans Tomter i Oppland at han kjenner til en reservasjonslege i Oppland, men at det ikke er åpnet sak. Fylkeslegen i Oppland uttaler videre, «jeg velger kort og godt ikke å prioritere ressursene vi har på det».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg forutsetter at fastlegene forholder seg til det som er gjeldende regelverk og at kommunene påser at dette skjer. Dersom en fastlege fortsetter å nekte å utføre arbeidsoppgaver som hører under hans eller hennes listeansvar, jf. fastlegeforskriften § 32, bør kommunen vurdere å si opp fastlegeavtalen.
Fylkesmannen og Statens helsetilsyn fører tilsyn med helse- omsorgstjenester og med alt helsepersonell. Statens helsetilsyn har myndighet til å gi administrative reaksjoner til fastleger og pålegg til kommuner. Statens helsetilsyn har fått oversendt flere tilsynssaker mot fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort og tilsynssaker mot kommuner. Disse sakene er under behandling.
Videre er det slik at det forslaget som regjeringen har på høring vil gi kommunene en mye bedre oversikt over hvilke fastleger som ønsker å reservere seg og gjøre det lettere for kommunene å sørge for at ingen fastleger praktiserer reservasjon i strid med regelverket.
Etter forslaget som er på høring, skal fylkesmannen få tilsendt kopi av alle reservasjonsavtaler som inngås. Dermed vil også fylkesmennene få bedre oversikt over praksis og mulighet for å føre tilsyn med at fastleger ikke reserverer seg for eksempel mot å forskrive prevensjon eller sette inn spiral.
Jeg vil vurdere om reservasjonspraksis bør være tema for et landsomfattende tilsyn i 2015.
Når det gjelder den konkrete saken som representanten Stine Renate Håheim viser til, opplyser fylkeslege Hans Tomter i Oppland at det ikke er korrekt når det i Dagbladet fremstilles som om Fylkesmannen ikke fulgte opp den aktuelle reservasjonssaken.
Fylkesmannen opprettet tilsynssak på bakgrunn av den aktuelle fastlegens uttalelser i media og avsluttet denne 17. desember 2013. Fylkeslegen opplyser at han har tillit til at Gjøvik kommune, gjennom kontakt med sine fastleger – og den aktuelle legen spesielt – sikrer at gjeldende lov blir fulgt. Fylkesmannen har fulgt dialogen mellom kommunen og fastlegen.
Fylkesmannen har ikke kjennskap til andre leger i Oppland som har gitt uttrykk for at de ikke vil henvise kvinner til abort.