Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:546 (2013-2014)
Innlevert: 17.03.2014
Sendt: 18.03.2014
Besvart: 24.03.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Hvilke planer har statsråden for fremtidig bruk av lokalene som i dag huser Nasjonalgalleriet?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Representanten Syversen vil være kjent med at da Stortinget 6. juni 2013 behandlet saken om nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen, uttalte en samlet komité seg om etterbruken av Nasjonalgalleri-bygningen på denne måten:

”K o m i t e e n vil understreke viktigheten av at dette bygget ivaretas, og at staten finner frem til gode løsninger som kler de rike tradisjonene dette bygget bærer med seg.” (Innst. 337 S (2012-2013), s. 3; jf. Prop. 108 S (2012-2013).

Jeg kan forsikre representanten Syversen om at denne regjeringen vil sørge for en planleggingsprosess for bruken av Nasjonalgalleri-bygningen som vil ivareta de hensynene som en samlet komité gir uttrykk for.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ga i brev av 21. februar 2011 Statsbygg i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie for den framtidige bruken av bygningsmassen og utvikling av Tullinløkka med omkringliggende områder. Statsbyggs oppdrag inkluderer også å vurdere den aktuelle bygningen i et større byplanperspektiv og som del av hele Tullinløkka-området. I brevet heter det blant annet:

”FAD er enig med Statsbygg i at etterbruksarbeidet bør ta for seg et område som også inkluderer Universitetets sentrumsbygninger (som er under omfattende rehabilitering), Universitetsplassen, Universitetshagen, Nasjonalgalleriet, Historisk museum (Frederiks gate 2), Den gamle kjemibygningen (Frederiks gate 3), og i tillegg St. Olavs gate 32 (tidligere Kunstakademiet og Norges geografiske oppmåling). Staten bør i utgangspunktet tilstrebe en helhetlig tilnærming til utviklingen av området, der ulike planer og funksjoner kan ses i en større sammenheng. Det geografiske området kan eventuelt justeres, f. eks. dersom politiske beslutninger om etablering/flytting av institusjoner tilsier det.”

Det vil ikke være mulig å starte med rehabilitering og oppgradering av Nasjonalgalleri-bygningen før bygningen blir ledig i 2020, når Nasjonalmuseet har flyttet ut sin virksomhet. Vi har med andre ord tid til å gjennomføre et grundig planarbeid før vi bestemmer oss for hvilke funksjoner og aktiviteter som det er mest hensiktsmessig å ha i Nasjonalgalleri-bygningen. Alle gode forslag som lanseres vil bli vurdert i det arbeidet som pågår.