Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:551 (2013-2014)
Innlevert: 19.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Besvart: 27.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det riktig at regjeringen ikke vil kompensere kommunene for den underbudsjetteringen av barnehagene flertallet på Stortinget har ansvaret for?

Begrunnelse

På grunn av økningen i kontantstøtten har kunnskapsdepartementet for inneværende år regnet med synkende etterspørsel etter barnehageplasser, og dermed redusert overføringene til kommunene til dette formålet. Søkertallene for barnehageplasser i Bergen har nå kommet, og det viser seg at departementets anslag var helt feil. Flere søker om plass i år enn i fjor. Ansvarlig byråd i Bergen sier til Bergens Tidende 19. mars at han forventer at kommunene får dette kompensert, for å unngå kutt i barnehagene eller i andre velferdstjenester. Til samme avis opplyser imidlertid statssekretær Birgitte Jordahl at regjeringen ikke har noen planer om noen slik kompensasjon.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2014 å øke kontantstøtten for ettåringer til 6 000 kroner per måned. Siden økt kontantstøtte øker den relative prisen for en barnehageplass, ble det lagt til grunn at tiltaket ville medføre redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Reduksjonen i etterspørsel ble anslått til om lag 4 100 heltidsplasser.
I 2012 økte Stoltenberg II-regjeringen kontantstøtten for barn i alderen 13-18 måneder fra 3 303 kroner til 5 000 kroner per måned. Barnehagestatistikken til Statistisk sentralbyrå viser at andelen ettåringer i barnehage har gått ned fra 70,9 prosent i 2011 til 68,9 prosent i 2013. I årene før kontantstøtteøkningen økte dekningsgraden for ettåringene. Disse erfaringstallene viser at økt kontantstøtte medfører lavere etterspørsel etter barnehageplasser.
Uttrekket fra kommunerammen som følge av økt kontantstøtte i 2014, var basert på beste tilgjengelige anslag da vedtaket ble fattet. Siden det er anslag som legges til grunn, vil det kunne oppstå avvik mellom anslåtte endringer i kommunenes utgifter og faktiske utgiftsendringer. Disse går i begge retninger, og det er ikke vanlig praksis å foreta etterberegninger basert på faktiske utgiftsendringer. Det er for eksempel mye som tyder på at kommunene ble overkompensert for endringene i kontantstøtten for ett- og toåringer i 2012, men deler av kompensasjonen er likevel ikke trukket tilbake fra kommunene.
Anslaget for redusert etterspørsel etter barnehageplasser som følge av økt kontantstøtte i 2014, er beregnet ut fra samme metode som da Stoltenberg II-regjeringen anslo effekten av økt kontantstøtte for ettåringer i 2012.
Søkningen til hovedopptaket i august 2014 kan gi en indikasjon på hvordan økningen i kontantstøtte påvirker etterspørselen etter barnehageplasser. Erfaringen fra kontantstøtteomleggingen i 2012 viser imidlertid at det kan ta et par år før man ser den fulle effekten av økt kontantstøtte. Det er derfor for tidlig å konkludere med at anslaget er helt feil slik representanten Lysbakken gjør.