Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:554 (2013-2014)
Innlevert: 19.03.2014
Sendt: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Antall og andel unge uføre øker. 59 pst. av unge uføre har diagnoser som psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Nye tall viser at i tillegg til unge uføre, er nær 40 000 personer under 30 år registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav.
Kan statsråden med bakgrunn i statistikk eller forskning si noe om hvor stor andel av disse personene som har vært eller er ofre for vold i nære relasjoner, omsorgssvikt og andre typer overgrep?

Begrunnelse

For å forebygge at unge faller ut av skole og arbeidsliv, er det viktig med tidlig innsats. Vi vet at ulike typer av overgrep i barndom og ungdom fører til psykiske problemer. Det er viktig at slike overgrep avdekkes tidlig. Det er viktig å forebygge at overgrep skjer, blant annet med tidlig inngripen i familier med problemer. For å kunne sette inn rette tiltak tidlig nok, enten det er på generelt eller individuelt nivå, er det viktig med kunnskap om årsakene til at så mange unge faller ut av skole og arbeidsliv.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I Arbeids- og velferdsetatens registerstatistikk over uføre og personer med nedsatt arbeidsevne finnes det ingen diagnosekategori for ofre for vold i nære relasjoner, omsorgsvikt og andre typer overgrep. Vold i nære relasjoner, omsorgssvikt og andre typer overgrep vil dessuten kunne føre til ulike psykiske og fysiske sykdommer og skader, og den oppgitte medisinske årsaken til uføretrygd vil derfor i de ulike sakene kunne være kategorisert i ulike diagnosegrupper.
Vi vet at mange av de som faller fra videregående opplæring har sammensatte utfordringer, og har behov for bistand fra flere ulike instanser for å nå målet om å kunne gjennomføre utdanning eller delta i arbeidslivet. Det er viktig at skolen er i stand til å tilby opplæring som er tilpasset den enkelte, for å sikre at flest mulig kan fullføre. Samtidig kan frafallet for enkelte skyldes utfordringer som ligger helt eller delvis utenfor skolen, for eksempel knyttet til psykisk helse, rus og vanskelige hjemmeforhold.
En undersøkelse gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2012 viste at den delen av ungdomsgruppen som har behov for mer omfattende oppfølging fra arbeids- og velferdsforvaltningen ofte har falt ut av videregående opplæring. Undersøkelsen viste også at mange av disse i tillegg har helseproblemer, særlig knyttet til psykiske lidelser og rus. Helseproblemer kan være en medvirkende årsak til at til at enkelte ikke mestrer skolehverdagen. Disse problemene kan videre være en utfordring i møtet med arbeidslivet.
Regjeringen er svært opptatt av å øke gjennomføringen i videregående opplæring, og å bidra til et tettere samarbeid mellom ulike instanser med et ansvar for barn og unge. Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samarbeider tett om disse problemstillingene.