Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:567 (2013-2014)
Innlevert: 21.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 31.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvilke kriterier ligger til grunn for prioritering av saker som gjelder hhv. familieetablering/familiegjenforening, og hvilke grep vil statsråden ta for å få ned saksbehandlingstiden samt forbedre informasjonen til søkerne?

Begrunnelse

I løpet av et halvt år har saksbehandlingstiden for søknad om familieetablering i Norge økt fra 6 til 9 måneder. Dette er en frustrerende situasjon for de som venter på å få avklart sin situasjon, og det er også kommet klager over dårlig informasjon om saksbehandlingen fra UDI sin side.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til UDI for 2014 er det stilt krav om at 80 prosent av familiesakene skal behandles innen 6 måneder. Ingen saker skal bli eldre enn 12 måneder, med mindre det foreligger særskilte grunner. Når det gjelder familiesaker hvor referansepersonen er en arbeidsinnvandrer, skal 80 prosent av sakene behandles
innen 2 måneder. Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for å tilfredsstille de kravene som er satt.
UDI har opplyst at økningen i forventet saksbehandlingstid for familiesaker er midlertidig og skyldes intern omorganisering i UDI. Omorganiseringen består i at UDIs veiledningstjeneste integreres i den ordinære saksbehandlingen. Hensikten med tiltaket er både å gi bedre brukerservice og å få redusert saksbehandlingstiden. I en overgangsperiode vil imidlertid saksbehandlingstiden gå noe opp, og UDI har derfor oppjustert omtalen av hva som kan være forventet saksbehandlingstid på sine nettsider.