Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:572 (2013-2014)
Innlevert: 21.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 27.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det ble i fjor innført en karanteneordning for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen. Formålet var å motvirke misbruk og hindre sosial dumping. Ifølge JURK har UDI foreløpig ikke ilagt noen vertsfamilier karantene, til tross for at de har blitt varslet om flere kritikkverdige forhold. Statsråden har uttalt at han vil følge nøye med på om tiltakene fungerer, som den forrige regjeringen innførte.
Hvordan vil statsråden sikre at karanteneordningen skal være et reelt virkemiddel for å hindre misbruk av au pair-ordningen?

Begrunnelse

UDI kan fatte vedtak om karantene ved grove eller gjentatte brudd på au pair-kontrakten, eksempelvis der vertsfamilien ikke utbetaler lommepenger. Det er et ønske fra samfunnets side at au pairene skal beskyttes mot de vertsfamiliene som bryter formålet med kulturutveksling og utnytter au pairen som billig arbeidskraft. Det siste året har det vært flere saker i mediene som tydelig viser behovet for en karanteneordning, heriblant tilfeller av grovt seksuelt misbruk av au pairer og en sak hvor to au pairer måtte jobbe opptil 96 timer i uken uten ekstra betaling.
Allerede i august 2011 informerte justisdepartementet om at de ikke hadde systemverktøy til å registrere og behandle saker om karantene. Dette ble også gjentatt i april 2012. På spørsmål fra JURK i februar 2014 bekrefter UDI at nødvendig systemverktøy fortsatt ikke foreligger. Dersom det er slik at manglende systemverktøy bidrar til at UDI ikke ilegger karantene i de tilfellene vilkårene er klart oppfylt er dette sterkt kritikkverdig.
Videre er det bekymringsfullt om terskelen i praksis blir minst like høy som i Danmark, hvor kun to vertsfamilier så langt har blitt ilagt karantene etter lange og alvorlige rettssaker. Per i dag gir karanteneordningen inntrykk av å kun eksistere på papiret. Tiltak uten konsekvenser mister sin betydning.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Bestemmelsen om karantene for vertsfamilier trådte i kraft 1. juli 2013; den er med andre ord relativt ny. Jeg kjenner til at UDI både har forhåndsvarslet om ileggelse av karantene i flere saker i påvente av rettskraftig dom, og at de p.t. vurderer karantene i andre saker. På bakgrunn av den praksisoversikten UDI nå har skaffet seg, er direktoratet i disse dager dessuten i ferd med å ferdigstille retningslinjer for håndteringen av bestemmelsen. Jeg vil følge nøye med på bruken av ordningen for å sikre at den fungerer etter sin hensikt. Som det fremgår av regjeringsplattformen ønsker Regjeringen Solberg å fortsette arbeidet mot sosial dumping.