Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:573 (2013-2014)
Innlevert: 21.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Når vil statsråden informere Stortinget om han tenker å følge opp Stortingets mål om fullelektrifisering av hele Utsirahøyden ved å stille krav til at Johan Sverdrup skal bygges ut med tilstrekkelig strømkapasitet fra land til å sikre fullelektrifisering av hele Utsirahøyden, inkludert Ivar Aasen, Gina Krogh og Edvard Grieg, fra dag en i Johan Sverdrups operasjonstid?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det er Stortinget og regjeringen som legger rammene for virksomheten på norsk sokkel. Dette gjelder også forhold knyttet til kraftløsning for en utbygging. Klimaforliket og Stortingets behandling av proposisjonene om utbygging og drift av feltene Grieg, Aasen og Krog danner rammer for departementets arbeid med denne saken. Kraft fra land skal vurderes for nye felt og ved større ombygginger av eksisterende felt på norsk sokkel.
Stortinget vedtok i klimaforliket styrket virkemiddelbruk overfor petroleumssektoren. Blant annet ble CO2-avgiften på sokkelen betydelig økt. I klimaforliket la man til grunn at tiltakene vil bidra til økt bruk av kraft fra land ved nye utbygginger på norsk sokkel, videre at regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om bruk av kraft fra land ved behandlingen av de enkelte utbyggingene. Det fremgår videre av klimaforliket at regjeringen vil følge opp de pågående utredningene og ha som mål at den sørlige delen av Utsirahøgden forsynes med kraft fra land.
Hovedvirkemidlet for å begrense CO2-utslippene fra sokkelen er den høye utslippskostnaden selskapene står overfor gjennom det europeiske kvotesystemet og CO2-avgiften, i dag samlet på om lag 450 kr/tonn CO2.
Departementet har, i tråd med klimaforliket, fulgt opp de pågående utredningene av kraft fra land til Utsirahøyden og hatt som mål at felt/funn i området skal forsynes med kraft fra land. Forutsetninger for bruk av kraft fra land, som fremkommer i klimaforliket, er at det ikke oppstår regionale ubalanser på land og at hensynet til tiltakskostnader og naturmangfold ivaretas.
Det valgte konseptet for Sverdrup-feltet medfører at feltet vil drives med kraft fra land fra produksjonsstart. Selskapenes tidsplan for utbyggingen er innlevering av en plan for utbygging og drift tidlig i 2015. Ut fra dette tar regjeringen sikte på å forelegge Stortinget en stortingsproposisjon om feltutbyggingen til behandling våren 2015.