Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:577 (2013-2014)
Innlevert: 24.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 31.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): På Studietur til Tyskland og Brüssel fikk Energi- og miljøkomiteen klar tilbakemelding om at kvoteprisene på CO2 var alt for lave til at gass kunne utkonkurrere gass i EUs elektrisitetsproduksjon, selv med Kommisjonens forslag til utslippsreduksjoner på 40 % i forhold til 1990-nivå og innstramminger i kvotesystemet.
Kan statsråden anslå hvilket utslippsreduksjonsnivå for EU hun vurderer må til for å sikre at det blir lønnsomt å erstatte elproduksjon fra kull med gass?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg ønsker et strammere kvotesystem i EU for å få sterke og forutsigbare insentiver til en lavutslippsutvikling. Noen anslag viser at en kvotepris på 60 euro er nødvendig for å utløse en overgang fra kull til gass. Jeg har, sammen med olje- og energiministeren og utenriksministeren, sendt flere innspill til EU i forbindelse med arbeidet om den foreslåtte klima- og energipakka for 2030. Her framhevet vi at et ambisiøst mål for samlete utslippsreduksjoner vil gi en høy CO2-pris i EU dersom målet følges opp av effektiv virkemiddelbruk. Vi støtter Kommisjonens arbeid med å stramme inn kvotemarkedet, og har også påpekt at det bør vurderes å starte tiltakene tidligere enn foreslått.
Samtidig er det er også andre forhold enn kvotesystemet som påvirker kraftsektoren, og dermed valget mellom kull og gass. Omleggingen til gasskraft i USA, basert på ny teknologi for å utvinne skifergass, har ført til en kraftig reduksjon i prisen på kull. Dette har forsinket den omstillingen vi ønsker.
Regjeringen vil fortsette å være en pådriver for et stramt kvotesystem i EU, i tråd med de ambisjonene togradersmålet krever. I samarbeid med mine kolleger vil jeg følge opp mulighetene for å innføre tiltak i det europeiske kvotesystemet tidligere enn foreslått.