Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:578 (2013-2014)
Innlevert: 24.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Kan statsråden bekrefte at han er enig i at han har det konstitusjonelle ansvaret for å redusere CO2-utslippene fra oljesektoren?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg er ansvarlig for å forestå rammeverket for petroleumssektoren. Dette er bredt forankret i Stortinget. Videre er også klimapolitikken bredt forankret i Stortinget gjennom klimaforliket. Klimapolitikken må innrettes slik at den gir størst mulig utslippsreduksjon for innsatsen og gir utslippsreduksjoner både i Norge og internasjonalt. Bruk av sektorovergripende økonomiske virkemidler legger grunnlag for desentraliserte, kostnadseffektive og informerte tiltak, der forurenser betaler, jf. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk. I samsvar med disse overordnete prinsippene er petroleumssektoren omfattet av sterke økonomiske virkemidler herunder CO2-avgift og EUs klimakvotesystem (EU-ETS). Kombinasjonen av både CO2-avgift og klimakvoter betyr at petroleumssektoren står overfor en betydelig pris på utslipp som dermed legger til rette for kostnadseffektive utslippskutt. Den totale prisen på CO2-utslipp i petroleumssektoren er opp mot 450 kroner per tonn CO2 avhengig av kvoteprisen. Det er i petroleumssektoren det er størst dokumentert effekt av CO2-avgiften. I Norges sjette nasjonalrapport til FNs klimakonvensjon anslås det at utslippene i dag er redusert med mer enn 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig i petroleumssektoren sammenliknet med hva de ville vært uten CO2-avgift og kvoter.