Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:576 (2013-2014)
Innlevert: 24.03.2014
Sendt: 24.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Mener statsråden det er viktig at Norge, i Dublinsaker hvor det er barn involvert, gjør undersøkelser og kontakt med mottakerlandet slik at de uttransporterte barna sikres nødvendig hjelp ved ankomst?

Begrunnelse

På NRK.no kan vi fredag 21. mars lese om en asylsøker som ble uttransportert sammen med sine barn til Frankrike fra Norge i henhold til dublinregelverket. En uke etterpå lever de på flyplassen i Frankrike.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I alle saker der Norge overfører en asylsøker til et annet land i Europa i henhold til Dublin samarbeidet, er det viktig at den enkelte blir ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Dette er spesielt viktig når barn er involvert.
Norsk deltakelse i Dublin samarbeidet er basert på at alle medlemsstater etterlever forpliktelsene som følger av Dublin forordningen og andre internasjonale rettsregler, som kommer til anvendelse i en asylsak. Blant annet vil det alltid i forkant av en uttransport være dialog mellom Norge og mottakerlandet om selve uttransporten, herunder om tid og sted.
Avsenderlandet må også oversende all relevant informasjon om vedkommende, i god tid før overføringen skal finne sted, slik at mottakerlandet er i stand til å forberede en god mottakelse. Forordningens artikkel 32 regulerer oversendelse av helseopplysninger dersom der er nødvendig.
Hvis mottakerlandet gir tilbakemelding om at de eksempelvis trenger mer tid til å forberede mottakelsen, vil politiet, som har ansvaret for å gjennomføre uttransporten, innrette seg etter det.
Når asylsøkeren(e) er overlevert mottakerlandet opphører Norges forpliktelser.