Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:580 (2013-2014)
Innlevert: 24.03.2014
Sendt: 25.03.2014
Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I sitt forslag til vedtak går administrasjonen i Helse Nord inn for å legge ned traumetilbudet hos Nordlandssykehuset for å gi de distriktspsykiatriske sentrene ansvar for å ivareta gruppen. I samme saksfremlegg synes det tydelig at kompetansen til å ivareta dette ikke er på plass i dag.
Hvordan vil statsråden sikre et fullt ut forsvarlig behandlingstilbud til den svært utsatte gruppen pasienter som i dag får behandling ved traumetilbudet til Nordlandssykehuset?

Begrunnelse

I et brev til statsministeren skriver Landsforeningen mot seksuelle overgrep om hvorfor dagtilbud på DPS ikke er et tilstrekkelig tilbud for denne gruppen:

"Traumebehandling innenfor rammene av dagtilbud ved DPSene er i mange tilfeller svært uhensiktsmessig og kan i en del tilfeller være direkte skadelig. Det kan føre til økt redsel, spiseforstyrrelser, selvskading og selvmord. Vi vil påpeke at et dårligere behandlingstilbud ikke bare rammer de utsatte, men også deres partnere og barn. Behandling og bearbeidelse av traumeerfaringer kan gi sterke fysiske og følelsesmessige reaksjoner hvor det er nødvendig å være i trygge rammer innenfor rammene til en døgnavdeling med traumekompetanse. Skjerming fra hverdagen rapporteres som svært viktig av brukerne, både av hensyn til dem selv og til deres familier. Vi vil derfor be regjeringen om å innføre et unntak for traumeenheter i de nasjonale føringene om å organisere alle behandlingstilbud i distriktspsykiatriske sentre."

I forslaget til vedtak skriver administrasjonen i Helse Nord:

"Styret ber adm. direktør om å sørge for at det planlegges og gjennomføres et grunnleggende treårig traumekompetanseprogram i alle deler av spesialisthelsetjenesten for at både DPS-ene og sykehusavdelingene skal kunne gi denne pasientgruppen en samordnet tjeneste av høy kvalitet."

Med denne begrunnelsen synes det tydelig at Helse Nord vurderer situasjonen slik at DPS-ene i dag ikke har den nødvendige kompetansen til å ivareta mennesker som har så alvorlige traumer som den gruppen det her er snakk om.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styret i Helse Nord RHF gjorde 27. mars 2014 følgende vedtak i saken om organisering av traumetilbudet i Helse Nord:

"1. Styret i Helse Nord RHF utsetter behandling av denne saken til neste styremøte, den 29. april 2014.

2. Styret anmoder Nordlandssykehuset HF om å utsette iverksettelsen av vedtaket av 7. november 2013 (jf. styresak 94-2013)."

Generelt vil jeg understreke at ved behandling for alvorlige psykiske traumer vil det som ved behandling av andre alvorlige psykiske lidelser være behov for et bredt spekter av tilbud. Tilbudene kan for eksempel omfatte døgnbehandling, poliklinikk, ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten og lokale tiltak fra kommunene i form av legehjelp, oppfølging, bolig, støtte og veiledning, bistand for å stå i skole og arbeid mv. Det ordinære ansvaret hos kommuner og regionale helseforetak for å sørge for forsvarlige tjenester gjelder for denne gruppen som for andre brukere og pasienter. Det innebærer at de regionale helseforetakene har ansvaret for å sørge for planlegging, organisering og drift av de spesialiserte tjenestene til mennesker med alvorlige traumelidelser. Det fremkommer tydelig av oppdragsdokumentet at Helseregionene skal sørge for at det er etablert nye tilbud til berørte pasientgrupper, før eksisterende spesialisttilbud legges ned. Nye tilbud kan gis i samarbeid med kommunene, der vanlig arbeidsfordeling tilsier det.
Helse Nord opplyser at arbeidet med planlegging av et grunnleggende traumekompetanseprogram i alle deler av spesialisthelsetjenesten er igangsatt. Det skal gjelde både for DPS- og sykehusavdelingene i Helse Nord. RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) arbeider med et kompetansehevingsprogram innen traumeforståelse og traumebehandling. Dette arbeidet intensiveres og vil tilpasses behovet for et differensiert behandlingsbehov. Det opplyses videre at man vil trekke på erfaringer fra andre steder i landet, spesielt Oslo universitetssykehus og Alna DPS som siden 2007 har arbeidet systematisk for å heve kompetansen på området i samarbeid med RVTS Øst.
Behandlingen av alvorlige psykiske traumer må skje over hele landet og så langt som mulig i DPS og psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP), som kjenner lokale forhold og lokale samarbeidspartnere og som lettere kan følge opp brukerne over tid. Avslutningsvis vil jeg nevne at Helsedirektoratet er i ferd med å starte et arbeid for å vurdere kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten. Traumebehandling er et av områdene som vil bli vurdert. Behov for eventuelle tiltak må vurderes på grunnlag av dette arbeidet.