Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:581 (2013-2014)
Innlevert: 24.03.2014
Sendt: 25.03.2014
Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): For å sikre likebehandling av vikarer og faste ansatte er bemanningsbyråer avhengig av at de får nødvendig informasjon fra innleier. Det kan virke som at helseforetakene ikke vil oppgi lokale arbeidsplaner, og på den måten hindrer de bemanningsbyråene i å kunne påse at loven følges.
Vil statsråden påse at helseforetakene gir utleier den informasjon de har krav på – og i så fall når vil dette skje?

Begrunnelse

01.02.2013 inngikk de regionale helseforetakene to års rammeavtaler med bemanningsbyråene – uten at helseforetakenes informasjonsplikt om lokale arbeidsplaner ihht. AML § 14 – 12 b) ble etterlevd. Denne informasjonen er nødvendig for å sikre likebehandling av vikarer og faste ansatte ihht. Vikarbyrådirektivet. Undertegnede er kjent med at informasjonen ble purret opp i september, uten resultat. Og i forbindelse med bestilling fra Helse Stavanger HF av helgevakter sist helg ble informasjonen igjen etterspurt. Helse Stavanger HF svarte da at de ikke ville oppgi disse. Med dette ser det ut til at helseforetakene bryter loven, og at de hindrer bemanningsbyråene i å følge den.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av at det skal være ordnede arbeidsforhold for alt personell i sykehusene, også de som leies inn fra vikarbyrå. Dette er viktig både ut i fra et arbeidsmiljøperspektiv, ut i fra et pasientsikkerhetsperspektiv og ut fra den enkelte medarbeiders behov.
Jeg forventer at sykehusene organiserer sin virksomhet i tråd med lovverket og kravet om forsvarlig drift. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene 7. januar i år stilte jeg krav om at sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk.
Representant Ropstad viser til Vikarbyrådirektivet og hevder at helseforetakene ikke følger opp arbeidsmiljøloven § 14-12 b) om utleiers informasjonsplikt. De regionale helseforetakene har informert departementet om at rammeavtalene med vikarbyråene har tatt hensyn til likebehandlingsprinsippet og har lagt opp til rutiner for å etterleve bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
I det konkrete tilfellet mener helseforetaket at de har gitt de opplysninger som vikarbyrået har krav på, opplysninger som skal sikre en likebehandling mellom vikarer og fast ansatte. Det er etablert rutiner og krav til dokumentasjon for bruk av innleide helsepersonellvikarer. Vikarbyrået har tilgang til tariffavtaler og lokale avtaler som regulerer arbeidsforholdene i det enkelte foretaket, og informasjon om etablert arbeidstid på den enkelte avdeling. Dette er i overensstemmelse med rammeavtalene om vikartjenester som er inngått av HINAS. Kravet, som de mener er i tråd med arbeidsmiljølovens regler, er at leverandør skal få all informasjon om når vakten skal utføres, lengde og plassering av vakten. Konkret vil den enkelte leverandør få en bestilling som omfatter når vakten skal utføres, stillingskategori, vaktkode, tidspunkt og avdeling som vakten skal utføres på. I tillegg bekrefter helseforetaket at vakten inngår som en del av lovlig etablert arbeidsplan.
Dersom et vikarbyrå mener at rammeavtalen bryter arbeidsmiljøloven, må dette tas opp med kontraktsmotparten, i dette tilfelle HINAS og de regionale helseforetakene, som et kontraktsrettslig spørsmål. Jeg vil også vise til tvistebestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 17 som blant annet gjelder for tvister med bakgrunn i disse bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hvert av de regionale helseforetakene har inngått de enkelte rammeavtalene, og HINAS forvalter avtalene på vegne av og sammen med de regionale helseforetakene.
Jeg som helse- og omsorgsminister oppfatter ikke at denne saken gir grunn til å gi noen ytterligere styringskrav til de regionale helseforetakene, utover det generelle kravet som jeg stilte i foretaksmøtene den 7. januar i år – at sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk.