Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:587 (2013-2014)
Innlevert: 25.03.2014
Sendt: 26.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Hvordan kan det sikres at syklister fortsatt kan ferdes langs strekninger der ferjesamband legges ned og erstattes av undersjøiske tunneler?

Begrunnelse

De neste åra skal det bygges en rekke nye undersjøiske tunneler langs kysten, blant annet ved utbyggingen av ferjefri E39. Etter forskrift til Lov om vegar (veglova) 21. juni 1963 nr. 23 § 13, skal det ved planlegging og utbygging av vegnettet fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles.
Det er ønskelig at flere tar i bruk sykkel, og i Nasjonal transportplan 2014-2023 ligger en målsetting om at sykkelandelen i Norge skal økes fra dagens 4 prosent til 8 prosent innen utgangen av planperioden. Det stilles derfor spørsmål ved hvordan veglovas § 13 følges opp for syklister, ved at det fysisk legges til rette for at sykkel fortsatt kan være et attraktivt framkomstmiddel på strekninger der ferjesamband legges ned og erstattes av undersjøiske tunneler. Sykkeltransport ved fjordkrysninger er også nødvendig for å kunne ivareta sykkelturisme langs kysten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ifølge Statens vegvesen har vi i dag 33 undersjøiske tunneler. De fleste av disse tunellene er lange, bratte og er ikke tillatt for syklende. Tunneler vil dessuten ofte oppleves som utrivelige for syklister. Støynivået er høyt og mange vil føle utrygghet. Derfor vil Statens vegvesen generelt forsøke å finne andre løsninger enn tunnel for syklende. I tunneler der sykling er forbudt kan det være et alternativ å legge til rette for å ta med sykkel på buss. Dette må imidlertid avklares i kontraktene mellom fylkeskommunene og busselskapene. I tunneler ”på land” er det ofte et alternativ å tilrettelegge for sykkel på avlastet veg. Jeg vil vise til at sykkelløsninger i tunnel har vært omhandlet i Statens vegvesens vegnormaler i mange år. Det er nok likevel riktig å si at det har vært for lite fokus på problemstillinger knyttet til sykling i tunnel. Dette er i ferd med og endres og Statens vegvesen har bl.a. laget forslag til nye retningslinjer. Jeg vil vise til at forskriften etter veglovens § 13 er helt klar på at det skal tas hensyn til gang- og sykkeltrafikken ved planlegging og utbygging av vegnettet. Samtidig mener jeg også vi må ha en realistisk tilnærming til spørsmålet. På mange av ferjestrekningene som er aktuelle å erstatte med undersjøiske tuneller er ikke omfanget av syklister nevneverdig stort.