Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:590 (2013-2014)
Innlevert: 25.03.2014
Sendt: 26.03.2014
Besvart: 01.04.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at det er en god dialog mellom KMD, fylkeskommuner og kommuner som har vært en del av regionalpolitisk virkeområde og plutselig ikke er med i det virkeområdet lenger?

Begrunnelse

Finnøy kommune i Rogaland fikk via pressemelding fra KMD 28. februar 2014 vite at de ikke lenger var en del av regionalpolitisk virkeområde. Ifølge regjeringens hjemmeside er det en rekke støtteordninger som er knyttet opp mot dette virkeområde. KMD har ikke verken i forkant eller i etterkant vært i dialog eller varslet de kommunene dette gjelder om hvilke konsekvenser dette vedtaket har. Vedtaket har konsekvenser for inneværende budsjettår, og en sitter uten forvarsel langt inne i budsjettåret og vil få konsekvenser for kommunens næringsfond.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Vedtaket fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA, om nytt virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte kom 26. februar 2014. Den 3. mars 2014 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et brev med informasjon om vedtaket og konsekvenser av dette. Dette brevet har gått til alle de kommunene som blir påvirket av vedtaket, samtlige fylkeskommuner og andre relevante aktører. Dette inkluderer også Finnøy kommune.
Virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte bestemmer hvor offentlige myndigheter (stat, fylkeskommuner og kommuner) kan gi støtte til næringsvirksomhet i form av investeringstilskudd og transportstøtte. Virkeområdet er hjemlet i felles regionalpolitiske retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området. Ordninger eller enkelttildelinger knyttet til denne geografien må meldes eller notifiseres til ESA etter reglene om offentlig støtte.
Størsteparten av virkemidlene til regional utvikling er desentralisert til fylkeskommunene. Innenfor det distriktspolitiske virkeområdet har fylkeskommunene blant annet fått i oppdrag å finansiere tilskudd, lån med videre til næringslivet gjennom Innovasjon Norge. Det er midlene som Innovasjon Norge forvalter som begrenses av det distriktspolitiske virkeområdet og er notifisert av ESA. Det vil fortsatt være mulig å gi offentlig støtte til bedrifter i Finnøy kommune i form av bagatellmessig støtte på inntil 200 000 euro (ca. 1,6 mill. kroner) til sammen over en periode på tre år.
Rogaland fylkeskommune tildelte kommunen påfyll til kommunalt næringsfond på i overkant av 800 000 kroner i 2013. For inneværende år har regjeringen prioritert å styrke næringslivets rammebetingelser og veivedlikehold. Dette har medført at rammen til regionale utviklingsmidler forvaltet av fylkeskommunene er redusert. Jeg har også bedt fylkeskommunene om å prioritere bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i fylket. Fylkeskommunene skal også sikre god forankring av sine prioriteringer i regionale partnerskap. Denne prioriteringen skal også gjelde for virkemidler som eventuelt bevilges til kommunale og regionale næringsfond. Rogaland fylkeskommune har for 2014 valgt å ikke tildele kommunene påfyll av kommunale næringsfond.