Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:594 (2013-2014)
Innlevert: 26.03.2014
Sendt: 27.03.2014
Besvart: 03.04.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): I regjeringsplattformen står det at H/FrP regjeringen vil sikre trygge og stabile rammebetingelser for Special Olympics Norge. Tidligere i år tok statsråden grep og imøtekom organisasjonen i en klage som lå igjen fra den forrige regjeringen, men dette gjaldt driftsåret 2013.
Vil statsråden sørge for at Spesial Olympics Norge får midler for 2014 i revidert og følger dette opp i 2015 budsjettet?

Begrunnelse

Gjennom vinteren har det vært mye fokus på om det skal gis statsgaranti til et Oslo OL 2022. Her opereres det med milliard summer og flere tar til orde for at dette bør Norge ha råd til. Spesial Olympics Norge jobber spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemming. Dette er en gruppe mennesker som ikke har så mange sterke talspersoner som idretten ellers. Arbeidet som nedlegges for disse utøverne er av stor betydning, og verdien av at utøverne skal kunne få muligheten til å få lov til å prøve seg på en idrettsarena er særdeles stor. Jeg er kjent med at Special Olympics Norge opprinnelig ønsker et beløp på kr. 2 millioner. Beløpet som ønskes er svært beskjedent sett i forhold til det man får igjen, særlig når man ser den gleden som spres i fra utøvere og ikke minst viktigheten sett i et folkehelseperspektiv.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Å sikre et godt tilbud for psykisk utviklingshemmede er noe vi prioriterer høyt. En hovedintensjon med integreringsprosessen i norsk idrett var nettopp at alle – uavhengig av fysisk eller psykisk funksjonshemming - skal ha mulighet til å delta i tilpasset idrettsaktivitet innenfor den ordinære lokalidretten.
Kulturdepartementet støtter norsk idrett økonomisk gjennom den årlige fordelingen av spillemidler til idrettsformål. Midlene fordeles til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og som tilskudd til aktivitetsformål. Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det sentrale virkemiddelet i aktivitetspolitikken.
Det er idrettslagene som driver idrett / aktivitet. Lagene og særforbundene legger til rette for deltakelse i konkurranser og mesterskap. Special Olympics Norge (SON) gjør et viktig arbeid på sitt område, blant annet ved å tilrettelegge for norsk deltakelse i de internasjonale arrangement som Special Olympics International er eier av.
En best mulig ivaretakelse av målgruppa forutsetter et samarbeid mellom SON og NIF. Organisasjonene er i en prosess for å finne en god samarbeidsform. Vi vurderer det som viktig at det etableres en samarbeidsform som vil fungere over tid.
I påvente av en slik avtale mellom SON og NIF ble det gitt et ekstraordinært tilskudd til SON for 2013. Det forutsettes imidlertid at det fra 2014 vil foreligge en avtale mellom NIF og SON som vil sørge for at målgruppa får et jevnlig aktivitetstilbud i sitt lokalmiljø. Videre vil vi bidra til at utøverne også i 2014 og 2015 har mulighet til å delta på internasjonale arrangementer i Special Olympics regi.