Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:597 (2013-2014)
Innlevert: 27.03.2014
Sendt: 27.03.2014
Besvart: 04.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonal retningslinje for barselomsorgen for å bidra til en forsvarlig barselomsorg.
Når vil helseministeren sørge for at den blir iverksatt?

Begrunnelse

En god start på livet er den beste investering. Helseforetakene har kuttet radikalt ned på liggetiden i barseltiden uten at en har sikret seg at kommunehelsen har bygget ut sitt tilbud. Nybakte mødre drar hjem fra sykehuset etter stadig kortere tid, og har behov for oppfølging den første tiden hjemme. Statens helsetilsyn har avdekket et betydelig gap mellom utskriving fra fødeinstitusjon til helsestasjonen er satt i beredskap for å kunne gi tilpasset oppfølging av familien og det nyfødte barnet. Brudd i tjenestilbudet så kort tid etter fødsel truer pasientsikkerheten. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonal retningslinje for barselomsorgen for å bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg. Av ukjente grunner er publisering av denne retningslinjen stadig utsatt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil først understreke at jeg er helt enig med representanten i at en god oppfølging av mor og barn etter fødselen er svært viktig, både psykososialt, medisinsk og ernæringsmessig. For at barnet skal få en best mulig start på livet, er det også viktig å ha fokus på familien som helhet. St. meld. nr. 12 En gledelig begivenhet – Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg fra 2009 var, og er, en viktig melding som retter søkelys både mot helheten i forløpet og mot de enkelte delene av tilbudet til familier i denne livsfasen.
Det har vært stor politisk enighet om innholdet i denne meldingen, der ett av innsatsområdene er å utvikle en familievennlig barselomsorg. Samarbeid mellom fødeinstitusjonene og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er viktig for å legge til rette for gode forløp for kvinnen og familien i en sårbar fase av deres liv. Regionale, lokalt tilpassete planer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, og samarbeidsavtaler mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, har vært sentrale tiltak i oppfølgingen av meldingen. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en helhetlig faglig retningslinje for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg inkludert hjemmefødsel. Retningslinjen skal bidra til å understøtte samarbeid og helhetlige forløp for brukerne innen og på tvers av nivåene i helsetjenesten. Direktoratet har tidligere publisert Faglige krav til fødselsomsorgen og retningslinje for hjemmefødsel og vil i løpet av 2014 starte en gjennomgang av eksisterende Retningslinjer for svangerskapsomsorgen fra 2005.
Jeg er glad for nå å ha mottatt fra Helsedirektoratet et forslag til ny faglig retningslinje for barselomsorgen - Nytt liv og trygg barseltid. Retningslinjen vil om kort tid bli publisert, antakelig allerede før påske. Helsedirektoratet vil være ansvarlig for publisering og implementering av retningslinjen.
I tråd med samhandlingsreformen er det et mål at mer av oppfølgingen av kvinnen, barnet og familien skal skje lokalt der familien bor. Slike tilbud vil måtte utvikles over tid og tilpasses lokale forhold. I denne sammenheng er samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner om blant annet forebyggende helsetjenester og jordmortjenester svært sentrale, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2. Det er i dag stor fleksibilitet i tilbudet ved barselavdelingene. Utskrivning vurderes i dialog med lokal helse- og omsorgstjeneste og med brukerne selv. Fremdeles foregår mye av omsorgen den første tiden etter fødsel i spesialisthelsetjenestens regi, også ved tidlig utskrivning. Dette kan blant annet være ved amme-/barselpoliklinikker, fødestuer i familiens region og, i noen kommuner, via tidlig hjemmebesøk av jordmor.
Den nye retningslinjen for barselomsorgen vil være et nyttig verktøy for utøverne, uavhengig av hvilken arena omsorgen ivaretas på, og jeg ser fram til publiseringen av denne.