Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:606 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 28.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil regjeringen motarbeide denne type økonomisk kriminalitet?

Begrunnelse

Det har i den siste tiden vært flere oppslag i media der leverandører til offentlige byggeprosjekt har benyttet underleverandører som er siktet eller mistenkt for grov økonomisk kriminalitet. Dette er en trussel mot lovlydige norske bedrifter, undergraver skattegrunnlaget, og svekker tilliten til institusjoner og myndigheter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet tar opp de utfordringer vi nå står overfor når det gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Begrepet har ingen entydig definisjon, men man tenker gjerne på bruk av ulovlig arbeidskraft, sosial dumping, fiktiv fakturering og hvitvasking av utbyttet. Slike forhold er skadelig på flere områder og nivåer, og jeg er enig i vurderingene av konsekvensene av en slik utvikling.
I Justis- og beredskapsdepartementet arbeider vi nå med en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som skal ferdigstilles i november 2014. Den nye handlingsplanen vil beskrive konkrete tiltak av ulik karakter. Det dreier seg blant annet om endring og innføring av nye rettsregler, og igangsetting av ulike kompetansehevende aktiviteter, så som utdannelsestilbud til politiets etterforskere og kontrollmyndighetenes medarbeidere innenfor faget økonomisk kriminalitet.
Departementet jobber for tiden som kjent også med oppfølgningen av politianalysen. I den forbindelse vurderer vi hvordan vi kan sikre større og mer kompetente etterforskningsmiljøer i politidistriktene, miljøer som har tilstrekkelig tverrfaglig tyngde og ressurser til å ta store og krevende straffesaker. I samarbeid med kontrolletatene skal politiet kunne drive mer proaktivt etterretnings- og etterforskningsarbeid for å slå ut de kriminelle nettverkene, samtidig som man prioriterer finansiell analyse og sikring av utbytte av straffbare handlinger for senere inndragning.
Politiet skal også være i dialog med næringslivet for å bidra til at bedrifter settes bedre i stand til å sikre seg mot de kriminelle nettverkene.
Jeg kan i denne sammenheng vise til at Samordningsorganet, som er politiets og påtalemyndighetens koordinerende organ for innsats mot organisert kriminalitet, er pålagt å holde regelmessige møter med representanter for næringslivsorganisasjoner og lederne i de sentrale offentlige kontrollorganene. Her skal man sammen drøfte strategier for bl.a. bekjempelse av kriminalitet i næringslivet og arbeidsmarkedet.
La meg avslutningsvis opplyse at Kripos, etter oppdrag fra riksadvokaten, skal utarbeide en trusselvurdering av kriminalitetssituasjonen innen bygge- og anleggsbransjen. Hensikten er å danne seg et kvalifisert bilde av situasjonen for å kunne stå best mulig rustet til å avdekke og bekjempe kriminelle miljøer relatert til arbeidsmarkedskriminalitet. Riksadvokaten har engasjert seg aktivt i dette arbeidet, og skal i mai i år holde en konferanse om dette temaet, hvor representanter for politi, påtalemyndighet og sentrale kontrolletater vil delta.