Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:608 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 28.03.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 08.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Har statsråden samme syn som Fylkesmannen i Oslo og Akershus at bemanningsnøkkelen ved private sykehjem anses som en bedriftshemmelighet?

Begrunnelse

Kommunal Rapport kan fortelle at Norsk Sykepleierforbund siden i fjor høst har forsøkt å få innsyn i hvordan postene ved de private sykehjemmene i Oslo bemannes. Fylkesmannen har med henvisning til forvaltningsloven kommet til at bemanning på de enkelte postene på de private sykehjemmene anses som en forretningshemmelighet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 fastslår at «drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår», er omfattet av taushetsplikt. Dette kan være opplysninger av ganske så ulik karakter, men det er lagt til grunn at det er et grunnvilkår for at det skal foreligge taushetsplikt at det kan føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for den opplysningene gjelder, dersom de gjøres kjent. Det må avgjøres konkret om de aktuelle opplysningene er av en slik karakter at de omfattes av taushetsplikt. Jeg finner det ikke riktig å gå inn på denne konkrete saken hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men viser til Lovavdelingens uttalelse 6. november 2013 og Sivilombudsmannens uttalelser 19. desember 2013 om vilkårene for at det skal foreligge taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.