Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:609 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 04.04.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva kom frem under statsrådens krisemøte med partene i arbeidslivet og de relevante etater, hva har statsråden foretatt seg for å rydde opp etter den tid, og hva vil statsråden gjøre fremover for å hindre slik arbeidslivskriminalitet?

Begrunnelse

29. desember 2013 kunne vi i Dagbladet lese at arbeidsministeren ville kalle inn partene i arbeidslivet, samt relevante offentlige etater, til krisemøte på bakgrunn av Kripos advarsler om at kriminalitet, hvitvasking og svart arbeid i stort omfang truer norske arbeidsplasser, utkonkurrerer seriøse bedrifter og truer den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Oppfølging av arbeidslivskriminalitet var satt på dagsordenen til møte med hovedorganisasjonene i arbeidslivet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 4. mars. Den gang ble imidlertid temaet utsatt på grunn av undertegning av den nye intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Det skal holdes et eget møte med partene i arbeidslivet om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet like over påske. På dette møtet vil også Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet delta. Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet er bedt om å legge fram situasjonsbeskrivelser.
Formålet med dette møtet er å ha en første drøfting med de berørte aktørene. Informasjon fra flere kontrolletater tyder på at ulike former for kriminalitet er et økende problem i arbeidslivet. Det rapporteres om lovbrudd også innenfor ulike offentlige etaters ansvarsområder. Derfor er det ønskelig å se på mulighetene for styrket samarbeid mellom de offentlige kontroll- og tilsynsetatene.
Regelverket som allerede finnes skal etterleves og håndhevingen skal være effektiv. Velfungerende tilsynsmyndigheter er avgjørende i dette arbeidet. Samtidig må alle aktører bidra ved å bruke de muligheter som ligger der til å velge de seriøse og lovlydige virksomhetene. Derfor er også trepartssamarbeidet i arbeidslivet viktig for å mobilisere til bred innsats mot kriminalitet og for å fremme seriøse og anstendige arbeidsforhold.