Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:610 (2013-2014)
Innlevert: 28.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): På hvilke måter mener helseministeren at nærhet mellom sykehus, pasient og pårørende er en viktig kvalitet når det gjelder lindrende behandling i livets siste fase, og tror helseministeren at kvaliteten i behandlingstilbudet til denne hardt rammede gruppen vil bli opprettholdt for Follos innbyggere, dersom sengeposten på Ski blir lagt ned og flyttet til Nordbyhagen, når det samtidig skal spares 6,8 millioner kroner på denne omorganiseringen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til helseministeren svar på mitt spørsmål om nedleggelse av palliativ sengepost ved Ski sykehus (Dok.nr. 15:544 (2013-2014)). Mitt hovedpoeng er at nedleggelse av de palliative sengeplassene på Ski sykehus vil svekke en viktig del av helsetilbudet for Follos innbyggere og særlig med tanke på at tilbudet er for den aller svakeste gruppen palliative pasienter; nemlig de med kompliserte forløp og pasienter i terminal fase. Det er de sykeste og de døende pasientene i Follo, de med størst behov for nærhet til sine pårørende som blir rammet dersom den palliative sengeposten på Ski blir lagt ned. Det er liten grunn til å tro at den høye kvaliteten det allerede er på Ski palliative sengepost kan opprettholdes ved at avdelingen flyttes til Nordbyhagen, når det samtidig skal spares 6,8 millioner kroner på denne omorganiseringen. For undertegnede virker det som at det er økonomiske hensyn som er hovedargumentet, ikke tilbudet til innbyggerne i Follo. Det er vanskelig å se for seg at en nedleggelse av et tilbud, langt større reisevei, og en besparelse på 6,8 millioner vil føre til et bedre tilbud, særlig for innbyggerne i Follo.
Underdertegnede mener det det er klokere å se dette i sammenheng med oppbyggingen av et lokalmedisinsk senter i Follo, som vil bli bygget i nær fremtid. Å legge ned et godt og velfungerende tilbud i en slik stor omstillingsfase i kommunene virker lite gjennomtenkt, og det er stor fare for å miste verdifull fagkompetanse i Follo. Det er sterke reaksjonene mot nedleggelse som er kommet fra pasienter og pårørende. Alle ordførerne i Follos kommune protesterer på nedleggelsen. Det er stor bekymring for om tilbudet til denne pasientgruppen vil være tilfredsstillende når det totalt vil bli 15 senger tilgjengelig for en befolkning på 500.000, og som i tillegg vil øke mye i årene som kommer. I tillegg er geografisk avstand til et tilbud helt vesentlig for svært syke pasienter og deres pårørende.
Jeg vil også minne helseministeren på at det står i regjeringserklæringen at regjeringen vil «Styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn. Legge til rette for et mangfold av tilbud, herunder hospice». Undertegnede mener den palliative avdelingen i Ski er en viktig brikke for å sikre et mangfold av tilbud i dette feltet, og at sengeposten derfor ikke må nedlegges inntil et lokalmedisinsk senter eller kommunene kan overta driften og fagkompetansen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 544 fra representanten Raja. Akershus universitetssykehus mener at den spesialiserte sengeenheten ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen vil gi et kvalitativt bedre tilbud til de palliative pasientene som skal behandles i spesialisthelsetjenesten enn det som i dag kan ytes ved Ski sykehus. De opplyser at det vil være tilgjengelig kompetanse innenfor diagnostikk og behandling og nærhet til andre spesialister/spesialiteter, eksempelvis radiologi, anestesi, onkologi og kirurgi, mv og at dette vil gi et kvalitativt godt tilbud til de palliative pasientene ved Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen. Tilbudet etableres i tråd med nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 123 Palliativt senter på sykehus. "Akutt senger med vekt på problemløsning med aktivt diagnostikk og behandling. Kort liggetid, dvs. 5-7 dager."
Akershus universitetssykehus opplyser at med etablering av Palliativt senter på Akershus universitetssykehus har den palliative pasient i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde fått et helhetlig palliativt tilbud. Kombinert med riktig kompetanse mener Akershus universitetssykehus at dette gir den palliative pasienten et effektivt og kvalitativt godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. De opplyser at det gis mulighet for et mer individuelt basert tilbud for lindrende behandling, smertebehandling, bedret ernæringsstøtte og spisset diagnostikk med kortere liggetid i sykehuset.
Akershus universitetssykehus opplyser forøvrig følgende:

"Det kommunale lindrende tilbud på institusjon vil være dels på eksisterende sykehjem i Follo og dels på kommunale lindrende behandlingsenheter (hospice) avhengig av pasientens behov.
Fra 2008 har Ahus deltatt i et felles prosjekt med kommunene Skedsmo, Rælingen, Nittedal og Lørenskog om drift av Enhet for lindrende behandling (ELB) på Skedsmotun med spesialistkompetanse fra Palliativt senter. Samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er velfungerende og til pasientens beste. Jfr. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, s. 127 Palliativ enhet i sykehjem, sykestue eller distriktsmedisinsk senter. "Enhet innad i sykehjemmet, sykestue og distriktsmedisinsk senter som er organisatorisk tilrettelagt og har faglige kompetent personale for å kunne gi mer avansert palliativ behandling og pleie enn det som kan tilbys i en vanlig sykehjemsavdeling."
En evt. kommunal palliativ virksomhet (hospice) i Follo vil også kunne få veiledning, støtte, kunnskap og kompetanse overføring fra Palliativt senter ved Ahus. Dagens palliative sengepost på Ski ligger vel til rette for et hospice tilbud til befolkningen i Follo. Fagkompetansen er tilstede. Ahus er i dialog med Follokommunene om det palliative tilbudet ved Ski. Det skal blant annet snarlig nedsettes en felles arbeidsgruppe med representanter fra sykehuset og kommunene som skal kunne vurdere og foreslå egnede tilbud på området.
Ledelsen ved Ahus vurderer at 15 senger vil dekke behovet for spesialiserte palliative senger i vårt opptaksområde. Med 15 senger vil Ahus sitt Palliative senter bli et av de største i Norge. Sengebehovet vurderes kontinuerlig. Spesialisthelsetjenestens tilbud om lindrende poliklinikk, Palliativt ambulant team (herunder hjemmebesøk) i kombinasjon med nær samhandling om det kommunale tilbudet til denne pasientgruppen bidrar til at den palliative pasienten gis et helhetlig og kvalitativt godt tilbud i livets siste fase i hele Ahus sitt opptaksområde inkludert Follo."

Målet for lindrende behandling er at pasienten skal kunne tilbringe den siste tiden der han eller hun føler seg trygg. For noen kan det være på sykehus, for andre i eget hjem eller på sykehjem. Samhandlingsreformen, som skal gi innbyggerne flere og bedre tjenester nærmest mulig der de bor, gjelder også for pasienter i livets sluttfase. Mange av disse pasientene har behov for sammensatte og individuelt tilrettelagte tjenester. Viktige tiltak her er individuell plan og koordinerende enhet i kommunen. Samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt skal bidra til å styrke samhandling og kompetanse – slik at det blir gode pasientforløp for disse pasientene. Frivillige, ideelle og private organisasjoner er også viktige. Regjeringen vil legge til rette for styrket samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner på dette området.
Kommunene har fått bedre kompetanse innen lindrende behandling. De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling, som er etablert i alle helseregionene, bistår med kompetansebygging i kommunene og gir råd til helsepersonell om enkeltpasienter som får behandling i sitt eget hjem eller i sykehjem.
For å styrke kunnskapen på feltet har jeg bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en egen rapport som skal gi oss oversikt over hva som finnes av kunnskap, hva slags erfaringer brukere og pårørende har, og hvordan ulike måter å organisere tjenesten på virker inn på kvaliteten i tilbudet innen 1. desember. Denne rapporten vil legge grunnlaget for hvordan vi skal organisere og utforme palliative tjenester i framtiden.