Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:614 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 08.04.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Forsvaret kan når politiet anmoder om det bistå med en rekke ulike kapasiteter, for eksempel helikoptertransport, sikring av viktige objekter og bistand fra Forsvarets spesialstyrker. Når vil regjeringen fremme forslag for Stortinget om å lovfeste Forsvarets bistand til politiet i tråd med hovedlinjene i bistandsinstruksen i en egen bistandslov, og vil forsvarsministeren sikre gjennomføringskraft i dette arbeidet i regjeringen?

Begrunnelse

Det har siden terroranslaget 22. juli 2011 vært stort fokus på å forbedre ivaretakelse av samfunnssikkerheten i Norge, herunder det sivil-militære samarbeidet og Forsvarets bistand til politiet.
Et forslag om å lovfeste Forsvarets bistand til politiet i tråd med hovedlinjene i bistandsinstruksen, beslutningsansvaret hva gjelder luftbårne terroranslag, samt Forsvarets mulighet til å bistå Politiets sikkerhetstjeneste med etterretnings- og sikkerhetsmessig bistand har vært på høring med frist 11. oktober 2013.
Ved å få på plass dette lovverket vil man bidra til stats- og samfunnssikkerheten, samtidig som at forsvarets bistand fastslås i egen lov vil bidra til å fjerne enhver tvil om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. mars 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om lovfesting av Forsvarets bistand til politiet i tråd med hovedlinjene i bistandsinstruksen.
Lovforslaget det refereres til av spørsmålsstiller, ”Lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet”, var på alminnelig høring med frist 11. oktober 2013. Forsvarsdepartementet har mottatt 42 høringsinnspill, som det arbeides med å sammenstille og vurdere. Saken har høy prioritet, og det pågår nå et arbeid med sikte på en avklaring av den videre prosess.
Det er viktig å merke seg at det foreliggende lovforslaget ikke er ment å innebære vesentlige materielle endringer i Forsvarets bistand til politiet. Rammene for bistand vil derfor, i hovedsak, være de samme etter en lovforankring. Dette er en direkte følge av mandatet som ble gitt av forrige regjering, som var å kodifisere gjeldende bistandsregime, ikke å skape ny rett. Det er i denne sammenheng vesentlig å poengtere at det nåværende lovforankringsarbeidet ikke innvirker på den faktiske evnen til operativt samvirke mellom politi og forsvar.
Et godt samarbeid mellom Forsvar og politi, er en viktig forutsetning for å kunne yte god og relevant bistand. Videreutvikling av praktiske prosedyrer for håndhevelsesbistand i henholdsvis justis- og forsvarssektoren synkroniseres og koordineres. Det samøves for å sikre mest mulig tidseffektive beslutningsprosesser og operativ håndtering med tilstrekkelig politisk kontroll. Det ble senest gjennomført en øvelse på departementsnivå mellom JD og FD med underliggende etater i slutten av februar d.å. Tilsvarende er det en pågående dialog mellom Politiet og Forsvaret med sikte på optimalisering av prosedyrer og samarbeid. En viktig del av dette samarbeidet, er å sørge for god informasjon om mulige kapasiteter.
Avslutningsvis kan nevnes at Forsvarssjefen nylig har iverksatt en helhetlig helikopterutredning for å identifisere behovet for helikopterstøtte til Forsvaret, herunder oppdragene om bistand til politiet.