Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:615 (2013-2014)
Innlevert: 31.03.2014
Sendt: 31.03.2014
Besvart: 07.04.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): AIM Norway SF på Kjeller er en viktig aktør for fremtidig understøttelse av våre nye F-35 kampfly.
Hva vil FD som eier gjøre for å posisjonere AIM Norway SF for å vinne oppdrag de nærmeste årene? Foretaket har i dag viktige oppdrag for vedlikehold på F-16 og Sea King. Hva vil statsråden gjøre for å sikre Luftforsvarets styrkeproduksjon og operative evne?

Begrunnelse

AIM Norway ble etablert 15. desember 2011 for å tilpasse virksomheten ved Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til kommende endringer av vedlikeholdskonsepter for fly og helikoptre. Dette legger til rette for å sikre et konkurransedyktig, relevant og høykompetent fagmiljø, og viktige arbeidsplasser i Akershus også på lengre sikt. Ved opprettelsen av selskapet i Innst. 60 S (2011-2012), jf. Prop. 3 S (2011-2012) sluttet Stortinget seg enstemmig til forslaget om å omdanne LHK til statsforetak for å sikre en høykompetent vedlikeholdsvirksomhet basert i Norge.
I den kritiske overgangsfasen der Forsvaret fortsatt opererer F-16 og Sea King, vil det ha betydning hvilket aktivitetsnivå det tas sikte på i Luftforsvaret knyttet til styrkeproduksjon.
Det vil for det første ha betydning for utfordringene for verkstedsvirksomheten i Luftforsvaret og flytteprosessen fra Ørland til Bodø.
Det samme gjelder oppdragsporteføljen til AIM Norway SF for å unngå permitteringer grunnet manglende oppdrag.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 31. mars 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt. Spørsmålet gjelder Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway) SFs fremtidige rolle i understøttelsen av de nye kampflyene F-35, samt deres nåværende understøttelse av F-16-kampfly og Sea King-redningshelikoptre.
Gjennom Stortingets vedtak om å omdanne Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak, ble det gjort et sentralt strategisk grep for å sikre at virksomheten skulle kunne være med å konkurrere om fremtidige vedlikeholdsoppdrag på luftmilitære fartøy, herunder blant annet F-35. AIM Norway SF er nå en sentral del av vår forsvarsindustri. Det er viktig for regjeringen å bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.
AIM Norway SF er nå på kontrakt med Lockheed Martin for overflatebehandling og klargjøring av deler til haleroret på F-35. Kontrakten er viktig også for å bidra til å posisjonere selskapet mot fremtidige oppdrag knyttet til levetidsunderstøttelsen av F-35.
Motorleverandøren Pratt & Whitney har i en studie konkludert med at AIM Norway SF er egnet som et mulig fremtidig depot for vedlikehold av F135-motoren i Europa. AIM Norway SF besluttet våren 2013 å gå videre med sine planer om å etablere et motordepot for understøttelsen av motorene på F-35. Dette er en målsetting og prioritering som Forsvarsdepartementet som eier støtter fullt ut og bidrar aktivt med i F-35-programmet for å få realisert. Satsningen har høy prioritet hos AIM Norway SF, og målet er at motordepotet skal ha en initiell kapasitet på plass når de første F-35 ankommer Norge rundt årsskiftet 2017/2018. Selskapet har vurdert to alternative muligheter på Romerike for etablering av motordepot med testcelle. Det første alternativet er på Kjeller flyplass i Skedsmo kommune, og det andre er på Gardermoen flystasjon i Ullensaker kommune. Kommunestyret i Skedsmo kommune har med tilslutning fra de fleste parter vedtatt at en oppføring av en testcelle på Kjeller flyplass må håndteres gjennom en reguleringsplan. Denne prosessen vil sannsynligvis kreve mer tid enn statsforetaket har før deres beslutning om lokalisering av testcellen må treffes. AIM Norway SF har kommunisert dette tydelig og gjennom lengre tid til kommunen. Ullensaker kommune har allerede innvilget en rammesøknad for oppføring av motordepot med testcelle på Forsvarets områder på Gardermoen. Styret i AIM Norway SF vil ta avgjørelsen om hvilket alternativ som er det mest hensiktsmessige for selskapet.
I omdannelsen var det viktig å sikre at virksomheten kunne opprettholde nødvendige vedlikeholds- og beredskapsoppgaver knyttet til eksisterende strukturelement i Forsvaret. Statsforetaket ble derfor etablert med en robust økonomisk og bemanningsmessig basis med formål om å gjøre virksomheten i stand til å tilpasse seg markedsmessige rammevilkår på en best mulig måte og ha betingelser på linje med konkurrerende virksomheter.
Selskapet fikk ved omdannelsen videreført vedlikeholdsoppdrag, i form av rammeavtaler mellom Forsvaret og AIM Norway SF, på blant annet F-16-kampfly og Sea Kings-redningshelikoptre. Dette var viktig for å sikre Forsvaret nødvendig vedlikehold på sentralt militært materiell samtidig som det sikret en videreføring av virksomheten i en periode frem til nye vedlikeholdskontrakter kunne bli vunnet i kommersiell konkurranse med andre aktører. Når det gjelder nye oppdrag, forholder Forsvarsdepartementet seg til regelverket for offentlige anskaffelser, som medfører at statsforetaket i utgangspunktet skal konkurrere om fremtidige oppdrag på lik linje med andre aktører utenfor Forsvaret.
Når det gjelder Luftforsvarets styrkeproduksjon og operative evne, har regjeringen gjennomført flere viktige tiltak tilknyttet dette. Ett tiltak er beslutningen om å utsette flyttingen av generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) fra Rygge til Reitan til hoveddelene av omstillingen i Luftforsvaret er ferdigstilt. Et annet tiltak er beslutningen om å videreføre Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert- (QRA-) beredskap, så lenge F-16 skal ha denne rollen. Det er tidligere også besluttet å videreføre verkstedsdrift i Bodø for å sikre nødvendig vedlikehold av F-16, slik at styrkeproduksjonen i overgangen mellom F-16 og F-35 vil kunne gjennomføres på en best mulig måte. Regjeringen har, blant annet gjennom disse tiltakene, tatt viktige grep for å sikre styrkeproduksjon og operativ evne i omstillingsperioden for Luftforsvaret.